Havsplanering

En havsplan för Botniska viken håller på att tas fram. Flera aktörer samverkar kring frågor om hur havet ska nyttjas, skyddas och förvaltas och vilka samhällsintressen som ska uppmärksammas.

Den 1 september 2014 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10§ miljöbalken) om statlig havsplanering i Sverige. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplaneringsförordningen (2015:400) som beslutades 2015 utrycker bl.a. havsplanernas koppling till planeringen och vilken tyngdpunkt den har gentemot  kommunala översiktsplaner. I förordningen beskrivs även de olika aktörernas roller i samband med framtagandet av de nya havsplanerna.  

I Sverige ska havsplaner utarbetas för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Planerna ska tas fram av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med kustlänsstyrelserna och med medverkan av kustkommunerna. Havsplanerna ska beslutas av regeringen, och ska tillämpas i den kommunala planeringen samt vid beslut om tillstånd för olika verksamheter i havet. 

En havsplan kan liknas vid en översiktsplan på så sätt att den ska ge uttryck för aktuella politiska mål och planeringsprinciper för framtida nyttjande av havet samt samordna och avväga olika intressen. Havsplanering är viktigt för såväl havens långsiktiga förvaltning och utveckling samt för att nå uppsatta miljökvalitetsmål och EU:s mål om god miljöstatus i haven.

Havsplaneringsområde bottiska viken

Roller och planeringsansvar

Det är Havs- och vattenmyndigheten som ansvarar för att ta fram havsplanerna med bistånd från Sveriges 14 kustlänsstyrelser. Länsstyrelserna ska även stödja och samordna kustkommunernas i deras arbete med havsplanering.

Kommunernas ansvarsområde sträcker sig förbi baslinjen över territorialhavet och fram till gränsen för Sveriges ekonomiska zon. Området för den statliga havsplaneringen börjar en nautisk mil utanför baslinjen, vilket innebär att delar av detta område överlappar myndighetsområdet för den kommunala översiktsplaneringen.

Havsplaneringsprocessen

Inför den statliga havsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en nationell nulägesbeskrivning som syftar till att ge en överskådlig bild av förutsättningar för nyttjande av havets resurser, samt aktuella intressen och anspråk. Som en fördjupning av den nationella nulägesbeskrivningen har även en regional nulägesbeskrivning för Bottniska viken tagits fram.

Havs- och vattenmyndigheten har också tagit fram ett inriktningsdokument med syfte att skapa tydlighet kring den fortsatta planeringsprocessen och att formulera planeringsmål för respektive havsplan. I inriktningsdokumentet presenteras de mål, planeringsprinciper, strategier och huvudsakliga sakområden som kommer att behandlas inom respektive havsplan.  

Samråd om inriktningsdokumentet avslutades 1 mars 2016. Inriktningsdokumentet utgör nu grunden för framtagandet av havsplanerna. Enligt nuvarande tidsplan bör den första planen vara klar för samråd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning vintern 2017- våren 2018.

Mer information om planprocessen och tidplan för genomförande fins att läsa på HaV:s hemsida

Tidplan för havsplaneringen

Länsstyrelsen vill samverka med kommunerna om ett utkast till havsplan under höst 2016 och våren 2017. Under hösten 2017 får kommuner och andra aktörer havsplanerna på samråd. Efter sex månaders samråd revideras planen för att i början av 2019 skickas till regeringen för beslut.