Havsplanering

Många ska samsas om havet. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart nu och i framtiden. Sverige kommer att få tre havsplaner: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanen för Bottniska viken omfattar Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Norrbotten och Västerbottens län.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram nationella havsplaner. Varje länsstyrelse längs kusten ska hjälpa Havs- och vattenmyndigheten med det. Länsstyrelserna längs kusten ska stödja och samordna kommunerna i det arbetet.

Tre länsstyrelser har ett extra ansvar, nämligen att samordna de andra länsstyrelserna i planområdet:
• Länsstyrelsen i Västernorrland
• Länsstyrelsen i Kalmar
• Länsstyrelsen i Västra Götaland

syfte_havsplanering.JPG

  Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Tidplan för havsplaneringen

• December 2016-april 2017, dialog om tidigt utkast till havsplan.
• 15 februari-15 augusti 2018, samråd om förslag till havsplan för Bottenviken
• Preliminärt vintern 2018-2019, granskning av förslag till havsplan.
• 2019, förslag till havsplan lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Här kan du läsa mer om samråden och varför det är viktigt att delta.

En plan där många intressen ska samsas

Det är många intressen som ska samsas om havet. I arbetet med havsplanerna vägs olika intressen mot varandra. Samtidigt finns det en rad styrande mål som den statliga havsplanen ska förhålla sig till. Det övergripande målet är en hållbar användning av haven, nu och i framtiden.

Kustkommunerna har en nyckelroll

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala utvecklingsområden. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och vice versa. Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I vissa delar kommer den statliga havsplanen och kommunernas översiktsplaner att överlappa.

När havsplanen är beslutad ska den ge vägledning i planeringen och användningen av havet. Havsplanen gäller för flera år framåt.

Illustration: Havs- och vattenmyndigheten

Med översiktsplanen kan kommunen planera ända ut till den ekonomiska zonen, men det är väldigt få kommuner som i dagsläget planerar så långt. Havsplanen går in i territorialhavet där den möter vattendirektivet. Parallellt (och integrerat) med havsplanen sträcker sig Havsmiljödirektivet (f.d. Marina direktivet), som i sin tur överlappar vattendirektivet i kustvattnen.

Länsstyrelsen stödjer och samordnar

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regioners deltagande i havsplaneringen. Länsstyrelsens uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på HaV:s bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har också ett regionalt samordningsansvar inom Bottenvikens havsplanområde. Det betyder att vi samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde.

Vem gör vad?

Boverket har tagit fram en översikt om vem som gör vad i havsplanering och kopplingen mellan olika myndigheter och den nationella havsplaneringen. I Havs- och vattenmyndighetens kommunikationsplan för havsplanering finns en översikt över ansvar och roller.

> Kommunens ansvar för fysisk planering i havet (Boverket)

> Ansvar och roller (Havs- och vattenmyndigheten)

> Havsplaneringsprocessen nationellt (Havs- och vattenmyndigheten)

Så ser processen ut

HaV-havsplanering-Processen-800.jpg

Illustration: Havs- och vattenmyndigheten.

Planeringsunderlag för havsplanering

Kommunen har ofta eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling. Här hittar du våra övriga tips:

Lathund: tillgång till geodata för havsplanering

Lista: geodata för havsplanering

Kort om havsplanering

Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner, bransch- och intresseorganisationer. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

Havs- och vattenmyndigheten har mer information om Sveriges havsplanering.

 Content Editor ‭[1]‬

​På HaV kan du läsa mer om vad havsplanering innebär och se utkast på havsplanerna. De är inte beslutade än och du har möjligheter att påverka utformningen av dem under februari - augusti 2018.

> Havsplan för Bottniska viken

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[3]‬

 Content Editor ‭[4]‬