Detaljplanering

I detaljplaner finns regler för hur mark får användas och hur byggnader och anläggningar får utformas. Det är kommunen som ansvarar för att ta fram en detaljplan. Den är bindande för prövning av bygglov, fastighetsbildning mm. Länsstyrelsen uppgift i sammanhanget är att samordna statens intressen. Arbetet följer 3–4 kap. Plan- och bygglagen (PBL).

Detaljplaneprocessen - Standardutförande

Samråd: I arbetet med att ta fram en detaljplan ska kommunen samråda om ett förslag till detaljplan för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Samråd ska ske med sakägare och bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget.

Granskning och antagande: Förslaget bearbetas ofta efter samrådet och ett färdigt förslag tas fram.  Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligt senast under granskningstiden.  

Efter granskningstiden sker en skriftlig sammanställning av de synpunkter som har framförts under granskningstiden tillsammans med planförslaget med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Detta ska hållas tillgängligt för de som lämnat synpunkter. 

Förslaget till detaljplan antas slutligen av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan i de fall planen inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

Länsstyrelsens roll i detaljplaneprocessen

Under samrådstiden: I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till detaljplan ska kommunen bland annat samråda med Länsstyrelsen. Länsstyrelsens roll vid samrådet är att särskilt:

  • ta till vara och samordna statens intressen,
  • ge särskilt råd om tillämpningen av 2 kap. PBL samt råd i övrigt om tillämpningen av PBL.
  • verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken (MB) tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet MB följs och att strandskydd enligt 7 kapitlet MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
  • verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
  • verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (5 kap. 14 § PBL)

Under granskningstiden: Länsstyrelsen tar även del av förslaget till detaljplan under granskningstiden.  Länsstyrelsen ska under granskningstiden yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att

  • ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB inte tillgodoses,
  • en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB inte följs,
  • strandskydd enligt 7 kapitlet MB upphävs i strid med gällande bestämmelser,
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
  • en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. (5 kap. 22 § PBL)

Efter kommunens antagande av detaljplanen

När kommunen har antagit detaljplanen ska länsstyrelsen inom tre veckor överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen om beslutet kan innebära att frågorna från granskningsskedet fortfarande inte besvarats och om de statliga intressen som länsstyrelsen bevakar påverkas negativt.

Om det vid denna överprövning visar sig att kommunens antagandebeslut inte kan godtas, till exempel med hänsyn till att en kulturmiljö av riksintresse påtagligt skulle skadas, eller om en planerad bostadsbebyggelse beräknas bli utsatt för vägtrafikbuller i sådan omfattning att läget inte kan bedömas lämpligt, ska länsstyrelsen upphäva kommunens antagandebeslut. Det kan upphävas helt eller, om kommunen medger det, i en viss del.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till regeringen. 

Detaljplaner kan handläggas efter olika förfaranden beroende på omfattning och innehåll i planen. För mer detaljerad information se Boverket, Kunskapsbanken om planprocessen https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/

 Summary Links