Plan- och byggfrågor

Om fysisk samhällsplanering

Fysisk samhällsplanering syftar till att på ett genomtänkt sätt ange riktlinjerna och rättsliga förutsättningar för användningen av mark- och vattenområden med målet att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Övergripande  mål

Samhällsplaneringens övergripande mål är att uppnå en hållbar utveckling där klimatanpassning och energiomställning är aktuella fokusområden. De 16 miljömålen anger riktlinjer för samhällsbyggandets långsiktiga utveckling. Samhällsplanering innebär alltid en avvägning mellan miljöpåverkan och andra allmänna intressen där miljömässiga intrångseffekter ska vägas mot samhällsnyttan av väl fungerande strukturer för kommunikationer och samhällsbyggande.

Lagstiftning

I planering prövas lämpligheten av förändringar i samhällsbyggandet. Prövningsprocesserna regleras i exploateringsinriktade lagstiftningar som exempelvis plan- och bygglagen, PBL, väglagen och lagen om byggande av järnväg men också i värnande lagstiftningar som exempelvis miljöbalken och lagen om kulturminnen.

Regering och riksdag

På nationell nivå anges övergripande mål och riktlinjer för samhällsplaneringen. Regleringen sker genom lagar och förordningar stiftade av regering och riksdag. De centrala verken, exempelvis Boverket och Naturvårdsverket, utarbetar råd och anvisningar för hur lagstiftningen ska tolkas inom samhällsbyggnadssektorn.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen företräder staten på den regionala nivån och ska utöva tillsyn över plan- och byggväsendet, hävda och samordna statliga intressen, samverka med kommunerna och trafikverken i deras fysiska planering och som myndighet pröva beslut enligt PBL och miljöbalken.

Kommunerna

Kommunerna i Sverige har genom PBL en stark ställning i den fysiska planeringen med ansvar för aktuella och kommuntäckande översiktsplaner utan juridiska rättsverkningar. De ansvarar också för byggrättsligt bindande detaljplaner och områdesbestämmelser, samt prövning av bygglov.

Infrastrukturplanering

De statliga trafikverken står för den fysiska planeringen av exempelvis vägar, järnvägsnät, flygplatser och farleder för sjöfarten.