Kulturmiljövård i Västerbotten

Att bevara, förtydliga och bruka vår kulturmiljö och historia är en viktig del av tillväxttanken. Människan behöver en livsmiljö som ger förankring, stimulans och tro på framtiden. Kulturmiljövårdens verksamhet är ett sätt att uppnå det.

Marinarkeologi i Västerbotten

Vill du veta mer om marinarkeologi i Västerbotten?

Bildspelet visar bilder från dykningar vid tegelvraket vid Bjuröklubb och Equator vid Holmen i Umeälvens mynning. Läs mer om dessa vrak om om projekt inom marinarkeologi i länet!

Vad är kulturmiljövård?

Kulturmiljöerna i Västerbotten är de spår och lämningar som finns i landskapet och som formats under årtusenden av människans närvaro. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Kulturmiljöerna berättar om människans livsvillkor från förhistorisk tid fram till idag. De finns i hela det Västerbottniska landskapet, från fjäll till kust, är en del av vår nuvarande livsmiljö och vårt kollektiva minne. Länsstyrelsen har uppdrag att bevara, förtydliga och skapa förutsättningar att bruka vårt gemensamma kulturarv.

Vad gör länsstyrelsen ?

Det finns många sätt att verka för kommande generationers rätt till sin historia. Länsstyrelsen ansvarar främst för fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga miljöer och kulturmiljöer av riksintresse. Sedan 1999 då miljöbalken infördes kan länsstyrelsen besluta om att inrätta värdefulla kulturmiljöer som kulturreservat. Skydd, vård och utveckling av dessa viktiga kärnor i kulturlandskapet sker genom lagtillämpning, bidrag och information samt strategiskt arbete. Länsstyrelsen är beslutande myndighet och har tillsyn över kulturmiljövården i länet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med bl. a. länets museer. Det gemensamma målet är att kulturmiljön ska bevaras och brukas som en naturlig del av den hållbara utvecklingen och tillväxten. Detta ansvar delar vi alla.  

En tillståndsbeskrivning och strategi för arbetet med kulturmiljöerna i Västerbottens län finns antagen för åren 2012-2014. Ladda ner strategin i pfd-format  eller kontakta oss så skickar vi ett exemplar per post.