Bidrag till vård av värdefulla kulturlandskap

Sotsbäcken i Storumans kommun.

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.

 

Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag från Länsstyrelsen för det. Bidragen styrs utifrån de projekt som vi har prioriterat, och insatserna kan både gälla kulturlämningar och växt- och djurlivet. En viktig del i detta arbete är att ta fram fakta och annan information om kulturlandskapet. Vi har även kunnat lämna bidrag till olika EU-projekt som rör kulturlandskapet.

Länsstyrelsen lämnar även bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen. Bidraget täcker högst hälften av kostnaderna i ett projekt.

Vill du söka stöd för att restaurera och sköta betesmarker, slåtterängar och våtmarker? Läs då mer på lantbruksenheten om de nya stöd som du kommer att kunna söka inom det nya landsbygdsprogrammet från och med 2015. Regelverket till dessa stöd är fortfarande under utformning.

 

Svansele dammängar

Under perioden 2015 till 2018 så restaureras ett antal lador inom Svansle dammängar inom ett EU-projekt. Dammängen från 1825 är landets enda dammäng i bruk och är både en kulturmiljö av riksintresse samt ett naturreservat. Här finns ett 40-tal lador som har en ovanligt hög undertimring för att klara dämningarna. Ladorna har varit i ett väldigt dåligt skick, framförallt är det de nedre stockvarven och taken som har behövt bytas. Restaureringsarbetet utförs av Gallijar-Järvlia kulturbygdförening.

svansele dammängar 2015.jpg 

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg