Vägar

20050301 Vinter bil Forsvik E12an Västerbottens län Lappland

Näringslivets struktur, med bland annat tunga råvarutransporter från inlandet, i kombination med det glesa befolkningsmönstret, medför att vägtrafiksystemet har en avgörande betydelse för såväl näringslivets transporter som för personresor.

Nationella stamvägar

I Västerbottens län ingår vägarna E4, E12 och E45 i det nationella stamvägnätet. Av det totala trafikarbetet i länet sker ungefär hälften på de nationella stamvägarna. 

E4 viktigast för nord-sydliga transporter

Väg E4 är länets viktigaste transportled för nord-sydliga transporter. På E4:an passerar i genomsnitt 5 600 frordon per dygn. Vägen har en relativt god hastighetsstandard i förhållande till vägbredden. E4:an har i huvudsak god standrad söderifrån fram till Umeå. Sämre standard råder i synnerhet norr om Sikeå mot Skellefteå. En ny sträckning av E4 utanför Umeå Centrum, Umeåprojektet, påbörjades 2009 och ska vara färdig 2013. Av miljö- och framkomlighetsskäl finns även behov av en ny sträckning av E4:an utanför Skellefteå centrum. 

E12 för öst och väst

Väg E12 har en viktig funktion för de öst-västliga kopplingarna i stråket Mo i Rana-Umeå-Vasa. Vägen har en bristande vägstandard på i framför allt delen Umeå-Lycksele och på vissa avsnitt i stråket Storma-norska gränsen. Standarden är relativt god på avsnittet Lycksele-Storuman. 

E45 är inlandets pulsåder

Väg E45 - som under år 2006 fått status som Europaväg - är en pulsåder för inlandets transporter och har betydelse för samspelet mellan inlandskommunerna. Vägen har en relativt god hastighetsstandard i förhållande till vägbredden. Vägens största brister utgörs av allt för många snäva kurvor och krön, kombinerat med eftersatt underhåll och dålig ytstandrad. Standarden är så låg att nyttotrafiken för turism har svårighet att nyttja vägen för sina transporter.

 Dokument

Om enskilda vägar
Vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. Broschyr framställd av Lantmäteriverket.

Enskilda vägar [4644 kB]