Infrastruktur och IT

Länsstyrelsen arbetar för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden, och att dessa miljömässigt blir så som bra möjligt.

Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.

Länsstyrelsen gör olika saker för att utveckla infrastruktur och IT, bland annat

  • bevakar att riksintressen och intressen som rör flera kommuner tillgodoses vid planering av infrastrukturprojekt
  • samordnar statens intressen och synpunkter vid infrastrukturplaneringar
  • administrerar statligt stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Västerbottens län är stort och befolkningen är spridd över hela länet. Det innebär att möjligheterna till effektiva transporter av människor och gods har särskilt stor betydelse för länets invånare och näringsliv.

Länsstyrelsen är engagerad i en rad frågor som rör transporter och kommunikationer. Till exempel Norrbotniabanan, Botniska korridoren och inlandsflygets utveckling.