Järnväg

Lok Umeå bangård

Järnvägsystemet i norra Sverige har mycket stor betydelse för näringslivets godstransporter i norra Sverige och därmed för nationens ekonomi. Stambanan genom övre Norrland har de största flödena och länsjärnvägarna har en viktig funktion för transporterna mellan kust och inland.


Ett generellt problem för näringslivets transporter är tågvikterna, som i dag är begränsade till 900 ton i huvuddelen av norra Sverige. Detta kan jämföras med 1400 ton i övriga Sverige. Därför är det mycket viktigt att uppgradera banorna så att axellasten kan höjas till 25 ton samt att lastprofilen kan ökas. 

Stambanan i Västerbotten

Stambanan går i Västerbotten i ett stråk inåt landet, mellan orter som Vännäs, Vindeln, Bastuträsk och Jörn. De tre tvärbanorna är Hällnäs-Storuman, Vännäs-Holmsund samt Bastuträsk-Skelleftehamn. 

Botniabanan och Norrbotniabanan

En viktig satsning är byggandet av Botniabanan - den nya kustjärnvägen längs norrlandskusten. Läs mer om den genom länk till höger. Länsstyrelsen är också starkt engagerat i förverkligandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Tillsammans med Haparandabanan skulle detta innebära att norra Sverige får en kustjärnväg ända upp till finska gränsen till stor nytta för näringslivets godstransporter och möjligheterna till snabba och bekväma personresor. Till höger finns också en länk till Norrbotniabaneprojektets hemsida. 

Inlandsbanan

Banan förvaltas av Inlandsbanan AB (IBAB), som ägs av de 15 kommunerna från Gällivare i norr till Mora i söder. Verksamheten regleras av avtal med staten och IBAB erhåller årligt bidrag för att genomföra sin förvaltning som innebär underhåll, upprustning, trafikledning, säkerhetsverksamhet m.m. i enlighet med avtalet och tillsynsmyndighetens (Järnvägsstyrelsens) bestämmelser. Avtalet med staten reglerades senast 2005. 

Norrtåg AB

Länstrafikbolagen i de fyra nordliga länen har bildat ett gemensamt norrländskt tågtrafikbolag, Norrtåg AB. Syftet med bolaget är att utveckla och driva tågtrafik i hela Norrland, inledningsvis inom ramen för det så kallade Norrtågsförsöket. Försöket innebär en omfattande satsning i 10 år på att bygga upp ett modernt tågtrafiksystem i hela Norrland.