Information till antikvariska experter

De organisationer som önskar utföra antikvarisk medverkan under 2018 ska lämna in en intresseanmälan om detta till Länsstyrelsen senast 1 februari 2018.
Detalj från Gallejaur kulturreservat

Anmälan

Anmälan skickas till: vasterbotten@lansstyrelsen.se eller med post till: Länsstyrelsen i Västerbotten, Kulturmiljö, 901 86 Umeå. 

Antikvarisk medverkan

Länsstyrelsens beslut utifrån kulturmiljölagen eller förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, innehåller ofta krav på antikvarisk medverkan. Personer som utför antikvarisk medverkan i sådana ärenden ska vara godkända av Länsstyrelsen.

Kriterier

Länsstyrelsen ställer krav på utbildning och erfarenhet enligt Länsstyrelsens beslut för bebyggelseantikvarisk medverkan. Läs gärna om kriterierna i beslutet innan du skickar in ansökan!

För Länsstyrelsens godkännande för antikvarisk medverkan krävs vana vid uppdrag som styrs genom Länsstyrelsens beslut enligt kulturmiljölagen och förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Andra uppdrag såsom allmänna bebyggelsehistoriska/ antikvariska utredningar eller program, inventeringsuppdrag, kommunala eller privata uppdrag är inte kvalifikationsgrundande i detta sammanhang.

För att utföra projekteringar eller utarbeta förfrågningsunderlag och åtgärdsprogram för byggnadsminnen, kyrkomiljöer eller i samband med byggnadsvårdsärenden krävs inget godkännande från Länsstyrelsen. 

Ni ska för varje antikvarie inom berörd institution/företag ange:

- Namn på antikvarien.

- Vilka uppdrag denne antikvarie kan ta på sig, särskilt kyrkoärenden, byggnadsminnen och byggnadsvård.

- Arbetsuppgifter och tjänstgöringsgrad inom byggnadsvård de senaste åren.

- Lista på utförda uppdrag från de senaste åren med angivna referenser, alternativt uppdrag under sakkunnig handledning. 

Gäller anmälan antikvarisk medverkan för kyrkor ska du redovisa antikvarisk erfarenhet från kyrkomiljöer.

- Utbildning (verifikat behöver inte skickas in om inte länsstyrelsen särskilt begär in sådana uppgifter).

- Ev. certifiering

- Om du var godkänd förra året räcker det om du endast skickar in en ny intresseanmälan med angivelse om vilka typer av uppdrag och vilket geografiskt område som du önskar vara verksam inom, samt eventuell uppdatering av tidigare inlämnat underlag.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om antikvarisk medverkan!