Antikvarisk medverkan

Bonnstan i Skellefteå.

I samband med beslut om tillstånd till ändring av byggnadsminne eller om bidrag till kulturmiljövård ställer Länsstyrelsen ofta krav på antikvarisk medverkan.

Det innebär att en antikvarie gör en detaljerad arbetsbeskrivning i samråd med sökanden och aktuella hantverkare, de kontrollerar projektet kontinuerligt och medverkar i planeringen före och under genomförandet av arbetet för att säkerställa ett bra slutresultat.

Antikvarien hjälper till med detta:

-Deltar i byggmöten och besiktningar.

-Lämnar detaljanvisningar, t.ex. för att få fram exakt kulör vid ommålning av en fasad.

- Tillför byggnadsantikvarisk kunskap om material och metoder. 

-Dokumenterar vad som kommer fram under arbetet gällande material, ytskikt och annat som är av byggnadshistorisk betydelse.

-Uppmärksammar avvikelser från beslutet och vid behov tar kontakt med Länsstyrelsen för samråd.

-Sammanställer en antikvarisk rapport efter slutfört arbete.

-Observera att du som byggherre  och bidragssökanden ändå är den som ansvarar för renoveringsprojektet.

Kostnader

Kostnaden för antikvarisk medverkan inklusive rapport ska betalas av den sökande. Men du som söker bidrag till byggnadsvård kan lägga in en utgiftspost för antikvarisk medverkan i din bidragsansökan för att få ersättning för detta utlägg.

Kontakta en antikvarie

Det är du som söker tillstånd eller bidragsmedel som ska utse den antikvarie som skall följa arbetet. Antikvarier som utför uppdrag i länet finns listade till höger.

Valet av antikvarie ska godkännas av Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas. 

Tänk på:

-Att ta kontakt med den antikvariska experten i god tid innan arbetena ska påbörjas.

-Att antikvarien kan behöva dokumentera byggnaden innan något arbete utförts.

- Att kalla antikvarien till slutbesiktning när arbetet är slutfört. 

 

  

 Godkända antikvariska experter 2016