Besöka fornlämningar i länet

Människor har bott i Västerbotten sedan inlandsisen började dra sig tillbaka från ca 10 000 år sedan. Man kan idag hitta spår efter dessa människor över hela länet. Det finns lämningar som vittnar om hur de tidigaste bosättningarna såg ut, vad man åt och hur man levde. Här finns lämningar efter äldre näringar som bland annat renskötsel, skogsbruk, jakt och fångst.  De lämningar som finns i Västerbotten idag utgör vårt gemensamma kulturarv som vi alla ansvarar för att bevara.
Skylt

Var hittar man information om länets fornlämningar och hur hittar man dit?

I Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst "Fornsök" kan man söka efter fornlämningar och se vart de ligger på en karta.

Mer information om länets fornlämningar kan man få genom ”Spår från 10 000 år”, vilket är en informationsportal som handlar om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län. Här finns information om länets äldre historia och om de spår som människor lämnat efter sig i landskapet. Här får man veta vilka lämningar som är vanliga i länet, hur de ser ut och var de ligger.

Fornvårdsobjekt

I länet har även ett antal fornlämningar och fornlämningsmiljöer valts ut för att vårdas särskilt. Dessa lämningar är spridda över hela länet och representerar flera olika typer av fornlämningar.  Tanken är att dessa lämningar ska spegla länets historia och förhistoria. De valda lämningarna är vetenskapligt, historiskt och/eller pedagogiskt värdefulla samtidigt som de är lättillgängliga och lätta att uppfatta i terrängen.  Sammanlagt har 99 fornlämningar valts ut. Många av dessa är skyltade och 20-30 st av dessa vårdas regelbundet. Vården av dessa genomförs av Skogsstyrelsen, föreningar och privatpersoner.

För tillfället görs en revidering av länets fornvårdsprogram.