Information till undersökare och aktuella upphandlingar

I RAÄ:s föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi(KRFS 2015:1) står det angivet att Länsstyrelsen ska verka för att en mångfald av undersökare bereds möjlighet att genomföra undersökningar i länet. För att kunna göra detta tar Länsstyrelsen in intresseanmälningar från undersökare som vill utföra undersökningar i länet. Länsstyrelsens direktval görs utifrån dessa anmälningar.
Arkeologiska undersökningar inför Västra länken, Umeå kommun.

De undersökare som vill utföra undersökningar i länet ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om företagets eller institutionens kompetens, organisation, ekonomiska förhållanden och tidigare erfarenheter. Vid ett direktval skickar sedan Länsstyrelsen ut ett förfrågningsunderlag till den av undersökarna som har den kompetens som krävs för den aktuella undersökningens syfte, inriktning och omfattning.

För de undersökare som lämnat in en intresseanmälan för 2016 är det inte nödvändigt att skicka in en ny komplett ansökan för 2017, utan endast att komplettera med eventuella förändrade uppgifter.

Till anmälan ska bifogas:

- Uppgift om firmans namn och organisationsnummer.      

- Handling som visar att en gällande ansvarsförsäkring finns samt vilka belopp denna täcker.

- Ifylld blankett för försäkran gällande organisationens ekonomiska förhållanden.

Under 2018 kommer intresseanmälningar att tas emot till och med 2018-03-31.   

 

Aktuella upphandlingar

I dagsläget finns inte några aktuella upphandlingar.