Lagstiftning och tillståndsprövning

Fasta fornlämningar skyddas enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950). Fornlämningar har ett starkt lagskydd som innebär att det är förbjudet att på något sätt ändra, skada eller täcka över en fornlämning. Skyddet omfattar, förutom själva fornlämningarna, även en yta runt om fornlämningarna.
Skylt - lagskyddad fornlämning

En fornlämning är enligt kulturmiljölagen en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. En fornlämning har i de flesta fall anlagts före 1850. Fornlämningar är viktiga delar av vår historia och berättar om hur människor levde under äldre tider. Lämningarna kan bl.a. berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man jagade och vilka kontakter man hade med människor från andra områden.

I Västerbottens län finns idag mer än 20 000 kända fornlämningar. Av dessa är det cirka 9 600 stycken som är fasta fornlämningar och skyddas av kulturminneslagen. Lagskyddade fornlämningar kan vara väl synliga så som t.ex. kustens bronsåldersrösen, men de kan också ligga dold under markytan, vilket många boplatser från förhistorisk tid gör.

Lagskyddet betyder att åtgärder som innebär övertäckning, grävning, flyttning eller annan ändring av fornlämningar kräver tillståndsprövning.  En sådan prövning görs av Länsstyrelsen. Den som planerar ett sådant arbete har skyldighet att ta reda på om arbetet berör en fornlämning.  Information om detta kan man få genom att kontakta Länsstyrelsen eller genom att söka i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister (Fornsök).

Det är viktigt att komma ihåg att vi idag inte känner till alla länets fornlämningar och att nya fornlämningar därför registreras kontinuerligt. Lagskyddet i kulturminneslagen gäller även för dessa. Om en tidigare okänd fornlämning påträffas i samband med markarbeten måste därför arbetet omedelbart avslutas och Länsstyrelsen kontaktas.