Arbete som berör fornlämning

Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetet berör fornlämningar och om så är fallet, kontakta Länsstyrelsen. Ju tidigare i planeringen av ett arbete fornlämningar uppmärksammas, desto större är möjligheterna att undvika intressekonflikter.
Exploatering i Västerbottens län

Information om det finns fornlämningar i det område där ingreppen planeras kan ni hitta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Ni kan också vända er till Länsstyrelsen eller ert närmsta museum.

Det finns även fornlämningar som inte är upptäckta ännu. Om ett större arbetsföretag planeras kan därför Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk utredning för att ta reda på om det finns tidigare okända fornlämningar inom exploateringsområdet.

Om fornlämningar påträffas vid utredningen eller om det finns kända fornlämningar i området kan det bli nödvändigt att anpassa det planerade arbetet så att fornlämningarna inte skadas. Då kan Länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. En sådan förundersökning ska bl.a. ta reda på vad det är för typ av fornlämning, hur stor den är, hur gammal och hur välbevarad den är.

Om Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att anpassa exploateringen så att fornlämningen ska bevaras kan det bli nödvändigt att ta bort hela eller delar av fornlämningen.  För att kunna göra detta måste exploatören ansöka om tillstånd för detta hos Länsstyrelsen. 

Ett krav för att fornlämningen ska kunna tas bort är att en arkeologisk undersökning (tidigare särskild arkeologisk undersökning) genomförs. Vid denna undersökning ska den fornlämning som ska tas bort dokumenteras.

En beskrivning av det arkeologiska kunskapsläget, länets uppdragsarkeologi och en strategi för länets uppdragsarkeologi kan man läsa i länets arkeologiska handlingsprogram.

Uppdragsarkeologi

Arkeologiska undersökningar som genomförs i samband med exploateringar kallas för uppdragsarkeologi. Vid sådana undersökningar beställer och beslutar Länsstyrelsen om undersökningen. De föreskrifter för uppdragsarkeologin som utarbetats av Riksantikvarieämbetet reglerar hur denna beställning ska genomföras.

När kostnaden för en undersökning förväntas understiga 5 pbb* sker alltid direktval, vilket innebär att Länsstyrelsen utser den utförare som ska genomföra undersökningen utan anbudsförfarande.

Förväntas undersökningen kosta mer än 20 pbb sker alltid ett anbudsförfarande.

Vid undersökningar som beräknas kosta mellan 5 och 20 pbb kan ett anbudsförfarande äga rum om företagaren/exploatören vill det.

*1 pbb = 44.300 SEK (2016)

Undersökningen betalas av exploatören, men det är Länsstyrelsen som sköter beställningen eller anbudsförfarandet och fattar beslut i ärendet. Däremot ska exploatören informeras och godkänna kostnaderna. Det är också viktigt att exploatören själv upprättar ett avtal med den valda undersökaren.

När undersökningen är genomförd och en avrapportering inkommit till Länsstyrelsen görs en bedömning av exploateringens tillåtlighet enligt kulturmiljölagen. Exploatören får ett skriftligt besked från Länsstyrelsen om att en anpassning av exploateringen ska göras, alternativt att ytterligare undersökningar är nödvändiga eller att fornlämningen kan tas bort.