Marinarkeologi

Sedan ett par år har Länsstyrelsen arbetat med att ta fram bättre och mer tillgängliga kunskapsunderlag när det gäller vrak och andra maritima lämningar längs kusten. Under 2015 kommer detta arbete att fortsätta, bland annat genom ett internationell projekt.

Tegelvraket vid Bjuröklubb

"Tegelvraket" -Serphin från Åland

Tegelvraket- vilket man tror är Galeasen Seraphin från Åland,  förliste 1842 i Gärdesviken (i Bjuröklubbsområdet) när de sökte nödhamn. Hon gick mellan Skellefteå- Stockholm och bar last av trä och tjära. Skeppet delundersöktes av Skellefteå museum 1983. Då uppmättes segelfartygets storlek till 19 gånger 4 meter och det kunde konstateras att det var klinkerbyggt.

 

Equator

Vraket efter Equator ligger tillsammans med andra fartygslämningar på skeppskyrkogården utanför Holmen vid Holmsund i Umeälvens mynning. Equtator förliste 1886 när det var på resa mellan Jakobstad och England med last av trävaror och tjära.

Equator 

Equator i Umeälvens mynning.

Lagändring och behov av mer kunskap

Någon systematisk inventering motsvarande den på land har inte genomförts i samma utsträckning för de maritima kulturlämningarna. Det finns därför ett stort behov av ett aktuellt och uppdaterat planeringsunderlag när det gäller de maritima lämningarna längs kusten. Landhöjning och ökad påverkan på kust- och havsmiljöer förändrar kontinuerligt landskapet och dess förutsättningar. Der finns bland annat exempel på fartygslämningar som påträffats på land, långt från den nuvarande strandlinjen på grund av strandförskjutningen. De förändringar i Kulturmiljölagen som trädde i kraft 1 januari 2014 innebär dessutom att endast lämningar som är äldre än 1850 räknas som lagskyddande fornlämningar.

AKTUELLA PROJEKT

Det maritima kulturarvet i Västerbotten – ett GIS-baserat planeringsunderlag till stöd för kulturmiljövård och havsplanering

Under 2014 påbörjades ett arbete med att ta fram ett planerings- och kunskapsunderlag om det maritima kulturarvet i Västerbottens län. All tillgänglig information kommer att sammanställas i ett GIS-material som bland annat ska kunna användas av myndigheter, kommuner, stiftelser och föreningar vid prövningar, fysisk planering och kulturmiljövårdande insatser. Resultatet ska även användas för att skapa ökad förståelse och kunskap om maritima miljöer hos andra myndigheter, allmänheten och dykföreningar. 

Samfinansiering sker till viss del med EU-projektet SeaGIS, ett Botnica Atlantica-projekt i samverkan med Finland.

Förvaltning och skydd av maritima kulturlämningar i Östersjön - nätverk och erfarenhetsutbyte

Detta internationella projekt kommer att genomföras under 2015 och syftar till att uppmärksamma det maritima kulturarvet och dess kulturlämningar i Östersjön. Samarbetspartners i projektet är National Heritage Board of Estonia (Estland) och State Inspection for Heritage Protection Republic of Latvia (Lettland). Tillsammans ska vi diskutera förvaltning och skydd av det maritima kulturarvet, problem och hotbilder samt försöka hitta problemlösningar och framtida utvecklingsmöjligheter.

Projektet är möjligt tack vare finansiering av Svenska institutet- som bland annat arbetar för att stärka och utveckla samarbeten mellan östersjöländerna.