Länsstyrelsens roll

Vart fjärde år väljer röstberättigade svenskar sina politiska företrädare i riksdag, landsting och kommun. Vart femte år väljer vi företrädare till EU-parlamentet där Sverige har 22 av 626 platser.

Länsstyrelserna är regeringens och riksdagens filialkontor i länen. Länsstyrelserna ser till att regeringens och riksdagens beslut får önskade effekter. Många blandar ihop Länsstyrelsen med Landstinget. Landstinget är en kommunal organisation och en av dess huvuduppgifter är att ansvara för sjukvården i länet. 

Har en unik ställning

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Länsstyrelsen har en unik ställning i det svenska demokratiska systemet. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsens arbete leds av landshövdingen.

Regionfullmäktige på försök

I Skåne respektive Västra Götalands län är landstingen ersatta med direktvalda regionfullmäktige. Förutom landstingens tidigare uppgifter sjukvård, kultur, kollektivtrafik med mera skall regionerna även handha länets regionala utveckling, frågor man tagit över från länsstyrelserna.

Samordnad länsförvaltning

På Gotland har kommunfullmäktige detta ansvar. I Gotlands län drivs även försök med utökad samordnad länsförvaltning. I Kalmar län utövas det regionala utvecklingsansvaret av ett indirekt valt regionförbund, där ledamöterna i förbundsfullmäktige väljs av kommunerna och landstinget.