Om länet

Vindelälven

Välkommen till Västerbotten! Västerbotten är landets näst största län och utgör en dryg åttondel av hela Sveriges landareal. En av länets största tillgångar är naturen. Residensstad är Umeå med nästan 113 000 kommuninvånare, Europas kulturhuvudstad 2014.

Välkommen på en resa genom Västerbottens län. En resa som bjuder på natur och kultur utöver det vanliga.

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Långsiktigt hållbar utveckling hör till det vi prioriterar. Det regionala arbetet för energiomställning som klimatanpassning kommer att intensifieras.

I Västerbotten finns idag Sveriges största landbaserade vindkraftpark och fler är på väg. Vi har initierat och deltagit i flera miljö- och hållbarhetssatsningar på bred front med många aktörer.

Kortare avstånd med bra kommunikationer

Länet är stort och befolkningen bor över hela länet. Därför har bra kommunikationer en särskilt stor betydelse för länets invånare och näringsliv.

Vi har också Sveriges längsta allmänna vägnät, sex flygplatser med trafik på Stockholm och fem hamnar. 
Genomförandet av Botniabanan och planeringen av Norrbotniabanan är de största projekten.

Tillväxt och regionalutveckling 

Genom arbetet med EU:s strukturfonder får Västerbottens län viktiga resurser. Vi ingår också i Interreg Botnia-Atlantica och Norra Periferin. Detta tillsammans med de resurser som ställs tillförfogande i tillväxtavtalet ger stora möjligheter till utvecklingsprojekt.

Många utbildningsvägar

En viktig faktor för ett läns utveckling är högre utbildning.
Vid universitetet i Umeå, med närmare 30 000 studenter, bedrivs en bred forskning som omfattar alla vetenskaper. Design- och konsthögskolans campus vid älven kompletterades med landets fjärde arkitekthögskola hösten 2009. I Umeå finns även Sveriges Lantbruksuniversitet.

I Skellefteå finns decentraliserad utbildning och forskning från såväl Luleå tekniska universitet som Umeå universitet. Tillsammans med den kvalificerade yrkesutbildningen bildar de Campus Skellefteå. 

Turism på frammarsch

Destinationerna i Västerbottens län står för kontraster och tidlöshet,med timing i tempot och rum för ro och reflektion.

Länets fjällvärld tillhör Europas sista orörda natur. Vindelfjällens naturreservat är Europas största skyddade område och här forsar en av Sveriges outbyggda nationalälvar fram - Vindelälven. Flygplatsen i Hemavan och tunneln under Umskaret är strategiska satsningar i fjällregionen som skapar bra förutsättningar för turistnäringen.  

Internationella kontakter ökar

Västerbotten har ett strategiskt läge i norra Europa. Länet är en inkörsport till Barents- och Östersjöregionen och intar en central placering i norra Sverige. Västerbotten deltar i regionala samarbeten för utveckling av vårt närområde bland annat genom Barents- och Östersjösamarbetet, i Northern Dimension och Interregprogrammen Botnia Atlantica och Norra Periferin.

Jämställdhet och integration ger mervärden

Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vår uppgift är att bidra till den utvecklingen genom att initiera, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i länet. De nya svenskarna och deras integration i samhället är idag en viktig del i länsstyrelsens och kommunernas uppgifter. Invandringen är motorn i länets befolkningstillväxt.