Ny rapport om kalkningsåret 2016

Nu är årsrapporten för kalkningsåret 2016 färdigställd. Rapporten beskriver kortfattat hur verksamheten fortlöpt under året. Bland annat beskrivs hur väl vi lyckats ta vattenprover vid kritiskt höga flöden och varför låga pH-värden noterades i början av april.

Det mest positiva utfallet för 2016 var den höga måluppfyllelsen avseende föryngring av öring i kalkade vattendrag. För första gången sedan kalkningen påbörjades uppnåddes målet på fler än 60 procent av de provfiskade lokalerna. 

Till årsrapporten finns också 25 bilagor som sammantaget omfattar 700 sidor. I dessa bilagor redovisas det mesta som är värt att veta om länets kalkning. Framför allt finns diagram som visar resultat från effektuppföljningen för alla lokaler där vi samlar in prov för vattenkemi och bottendjur samt alla stationer som provfiskas. 

Kalkningsrapport 2016

Bilagor till kalkningsrapporten