Få järvar och flera vargar i Västerbotten enligt rovdjursinventeringen

Järvstammen ligger fortfarande under miniminivån. Det observerades fler lyckade häckningar av kungsörn än förra året och lodjursstammens återhämtning ser fortsatt stabil ut. Hösten 2016 kännetecknades av att minst tre vargar uppehöll sig i länet samtidigt.

Det konstaterar Länsstyrelsen Västerbotten i slutrapporten för rovdjursinventeringen 2016–2017 till Naturvårdsverket och Sametinget.

Fortfarande för få järvföryngringar

Årets järvinventering i Västerbottens län resulterade i 20 dokumenterade järvföryngringar. Det är några fler jämfört med förra året men fortfarande ligger resultatet under länets miniminivå som är på 23 föryngringar. Resultatet visar en fortsatt en spridning av järv i länets östra delar,

Många loföryngringar

Under vintern 2016–2017 har 29 lodjursföryngringar (hona med minst en unge) dokumenterats i länet. Fyra av familjegrupperna har rört sig i två län och delas då mellan länens inventeringar. Det slutliga resultatet för Västerbotten blir därför 27 föryngringar.

– Lodjursstammen har återhämtat sig bra och har legat på samma nivå två år i rad nu. Det möjliggjorde licensjakt på nio djur i vårvintras, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Från och med 1 oktober följer Länsstyrelsen upp alla inlämnade rapporter om loföryngringar. Från 10 januari börjar Länsstyrelsens fältpersonal själva att aktivt inventera länet efter föryngringar.  

Rapportera lo- och järvobservationer

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är viktiga för att få så heltäckande inventeringar som möjligt. Om du ser spår av flera lodjur som går tillsammans får du gärna höra av sig till Länsstyrelsen. Vi vill också få in rapporter om järvar öster om väg E45. Rapporterna kan lämnas via rapportsystemet Skandobs, via hemsidan eller mobilappen SkandobsTouch.

Fler kungsörnshäckningar

Under 2017 var 98 revir besatta av kungsörn och 35 par lyckades med sina häckningar. Detta resulterade i 40 kläckta ungar varav 18 stycken ringmärktes. Kungsörnsstammen i Västerbotten uppskattas till ungefär 280 individer.

– Det var ett något bättre år för kungsörnarna än förra året. Sannolikt var det bra bytestillgång och bättre väder som resulterade i fler lyckade häckningar, säger Linda Backlund.

Intensiv höst 2016 med flera vargar

Hösten 2016 var ovanligt intensiv när det gäller vargförekomst i länet. I vanliga fall är revirmarkerande vargar ovanliga i Västerbotten.

Två vargar började revirmarkera i ett område väster om Nordmaling i början av november. Vargparet dokumenterades bara under några få dagar. På grund av dåliga spårförhållanden kunde Länsstyrelsen inte fastställa det eventuella revirets utbredning och form. Under senare delen av december kunde bara en varg återfinnas – en tik från Gimmen 3-reviret i Dalarna.

En vargtik från det norska reviret Julussa 9 rörde sig i trakterna kring Tvärålund och Ekorrsele under november och december 2016. Samtidigt uppehöll sig en varghane från Färna 2-reviret i Västmanlands län i området kring Bygdsiljum.

– Samtliga vargar rörde sig i för rennäringen viktiga områden och orsakade stora problem. Alla tre vargarna fälldes under skyddsjakt i december månad. Ingen av vargarna var, för den svenska vargstammen, en genetiskt viktig individ, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Ingen inventering av björn i år

Ingen björnspillningsinventering har genomförts under året. Den senaste inventeringen av björn gjordes hösten 2014 och resultaten visade att det då fanns omkring 360 björnar i Västerbotten. Nästa spillningsinsamling genomförs 2019.

Mer information om rovdjur och rovdjursinventering:

Länsstyrelsens webbplats

Inventeringsrapport 2016-2017 (PDF)

Rapporteringsverktyget Skandobs

Mer information om rennäring finns på Sametingets webbplats

För mer information, kontakta:

Linda Backlund
Handläggare rovdjur
linda.backlund@lansstyrelsen.se
010-22 54 416

Michael Schneider
Rovdjursansvarig
michael.schneider@lansstyrelsen.se
010-22 54 450