150 miljoner ska stärka utsatta våtmarker och vattendrag

EU:s miljöprogram har beviljat Sveriges projektansökan på 150 miljoner kronor för att förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

Det handlar om att ta fram metoder, verktyg och underlag för framtida åtgärder i vattendrag, sjösystem och våtmarker över hela landet. Västerbotten har en viktig roll i detta arbete.

"GRIP on LIFE IP" heter det nya projektet som börjar i februari 2018 och pågår i sex år framåt. "IP" i namnet betyder integrated project och innebär att projektet är rikstäckande och involverar flera myndigheter och organisationer. Skogsstyrelsen kommer att vara projektledare och i Västerbotten deltar Länsstyrelsen, Skogsstyrelsens lokala distrikt och Vindelälvens fiskeråd.

I projektet kommer metoder och verktyg att utvecklas för att förbättra miljön och förutsättningarna för de djur och växter som finns i det som kallas Natura 2000-område, ett nätverk av skyddade områden som finns i hela EU. Ett viktigt syfte är också att öka samarbetet mellan myndigheter och aktörer. Länsstyrelsen Västerbottens budget för projektet är ca 10 miljoner kronor och vi kommer bland annat att:

  • Återställa en våtmark för att lära oss mer om metoder och effekter av åtgärder på vattnets kemi och flödesdynamik.
  • Med hjälp av drönare och bildanalys utveckla metoder för att planera och följa upp åtgärdsarbetet i samband med återställningar av flottledsrensade vattendrag.
  • Ta fram manualer och stöd för utförare av återställningar av flottledsrensade vattendrag.
  • Tillsammans med Ume-/Vindelälvens fiskeråd följa upp tidigare flottledsrestaureringar i Vindelälven för att studera effekter över längre tid.
  • Tillsammans med Skogsstyrelsen ordna utbildningsträffar samt ta fram handläggarstöd för skoglig hänsyn vid vattendrag i Natura 2000-områden.
  • Jobba med samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med andra myndigheter och organisationer.

 För mer information kontakta:
Tobias Eriksson                       
Miljöanalysenheten                        
010-2254371                        
tobias.eriksson@lansstyrelsen.se