Fältvandringar med miljö- och kvalitetsfokus inom Greppa näringen

Vi arbetar på olika sätt för att stödja lantbruket i länet. Inom projektet Greppa näringen har vi nu genomfört fältvandringar med ett 70-tal lantbrukare på fyra platser i länet, med temat vallodling.
Fältvandring med temat vallodling

​Tillsammans med lantbrukarna har vi stött och blött frågor om bland annat gödsling, stallgödsel, körskador, vallkvalitet och art/sortval. Det är viktigt att göra rätt, så att man får den önskade kvaliteten på fodret och så att man använder resurserna på bästa sätt, med liten påverkan på miljön. Vi diskuterade också nyttan av växtnäringsbalanser och hur man kan tolka dessa.

Greppa näringen är ett projekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Läs mer om projektet på greppa.nu