En livsmedelsstrategi för Västerbotten

Den 5 mars 2015 gick startskottet för arbetet med en nationell livsmedelsstrategi. Nu ser vi att det är dags att ta steget och påbörja arbetet med en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten.

Sedan 2014 har en arbetsgrupp bestående av Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, LRF och Svenska Samernas Riksförbund arbetat för att stödja jordbruk, gröna näringar och livsmedelsproduktion i Västerbotten.

Nu ser vi att det är dags att ta steget och påbörja arbetet med en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten.

Arbetet med en regional livsmedelsstrategi behöver omfatta alla led i livsmedelskedjan. Det är med andra ord ett stort arbete och många aktörer i länet som kommer att bli berörda och inbjudna att delta på olika sätt.

Strategins innehåll kommer att utformas i bred regional samverkan men viktiga områden att hantera tillsammans som vi redan nu ser är till exempel frågan om hur vi når:

  • Ökat företagande, fler arbetstillfällen och tillväxt i Västerbotten genom en stärkt livsmedelsnäring
  • En högre grad av nationell självförsörjning, med mer svensk/Västerbottnisk mat på våra tallrikar
  • Ökad tillgång till säkra och högkvalitativa livsmedel till länets invånare 
  • En stärkt matkulturell identitet och stolthet
  • Utvecklade och bibehållna kulturmarker med den biologiska mångfald som är knuten dit

Arbetsgruppen håller nu på att planera för hur strategiarbetet skall genomföras och finansieras. Vår ambition är att vi sparkar igång arbetet under våren 2017.