Små kustmynnande vattendrag i fokus i projektet VIMLA

De små vattendrag som mynnar i havet har stor betydelse för ekologi, ekonomi och hälsa i kustområdet. Samtidigt är de i många fall kraftigt påverkade av människan. Under de kommande två åren kommer projektet VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet, att på olika sätt arbeta med att öka kunskapen och på sikt förbättra tillståndet i dessa vattendrag, både på den svenska och finländska sidan om Kvarken.

​Det kustnära landskapet består till stor del av gamla havssediment, som genom landhöjningen hamnat på land. Ett stort problem för små kustnära vattendrag uppstår när sådana sediment dräneras genom dikning och sjösänkningar i skogs- och jordbrukslandskapet. Då syresätts jordarna och sura förhållanden uppstår på grund av sedimentens höga svavel- och järnhalter. Dessutom frigörs höga halter av metaller, såsom zink och kadmium från de sura jordarna.

Sura vattendrag med höga metallhalter gör det svårt för fisk och andra vattenberoende organismer att klara sig. Västerbottens- och Österbottenskustens många små vattendrag är i hög grad påverkade av dessa så kallade sura sulfatjordar.

Projektet VIMLA är ett samarbetsprojekt inom det interregionala Botnia-Atlanticaprogrammet. Projektet kommer att ha flera olika aktiviteter för att öka kunskapen och på sikt förbättra tillståndet i dessa vattenmiljöer.

Vi ska bland annat:

  • kartlägga de sura jordarnas utbredning för att i framtiden kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats.
  • genomföra konkreta åtgärder, bland annat återskapa tidigare dränerade våtmarker och därmed minska deras läckage av syra och metaller
  • ta fram informationsmaterial för att öka medvetenheten bland markägare och andra berörda instanser
  • träffa och diskutera med organisationer, näringsidkare och allmänhet i både Sverige och Finland för att diskutera hur vi gemensamt kan hitta lösningar och förebygga problem.

– Sverige och Finland har många liknande problem när det gäller våra små kustmynnande vattendrag, men vi har tidigare jobbat med problemen på var sitt håll och med olika metoder. Nu ska vi lära av varandra så att vi kan bli effektivare och skickligare på att hantera dessa problem, säger Anna Bonde på NTM-centralen i Södra Österbotten och projektkoordinator för VIMLA.

Tobias Eriksson är koordinator för arbetet på Länsstyrelsen Västerbotten. Insatserna i Sverige kommer att riktas mot Mellanbygden, det vill säga kustområdet mellan Skellefteå och Umeå.

– Hertsångersälven i Sverige och Toby å i Finland är två avrinningsområden som kommer att vara i fokus i projektet. Dialogen med markägare och människor aktiva inom jord- och skogsbruk är centralt för projektet och vi vill tillsammans med dem försöka hitta lösningar som är bra både för vattnet och för människorna som bor och verkar i områdena, säger Tobias.

Kontaktpersoner:

Skogsstyrelsen Lars Berggren, 0933-397 64, lars.berggren@skogsstyrelsen.se

SGU Gustav Sohlenius, 018-17 92 76, gustav.sohlenius@sgu.se

Linnéuniversitetet Mats Erik Åström, 0480-44 73 42, mats.astrom@lnu.se

Projektkoordinator Anna Bonde, +358 295 027 777 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Länsstyrelsen Västerbotten Tobias Eriksson, 010-225 43 71, Tobias.Eriksson@lansstyrelsen.se

Mattias Sundqvist, 010-225 43 63, Mattias.Sundqvist@lansstyrelsen.se