Länsstyrelsen tillstyrker bearbetningskoncession för gruva i Storuman

Tertiary Gold Limited vill bedriva en gruva för utbrytning av flusspat i Storumans kommun. Platsen för det planerade dagbrottet ligger i närheten av Kyrkberget. Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Bergsstaten sagt ja till koncessionen.
Länsstyrelsen tillstyrker bearbetningskoncession för gruva i Storuman

Beslut om bearbetningskoncession fattas av Bergsstaten och i detta skede ska Länsstyrelsen yttra sig över hushållningen med mark- och vattenområden.

Länsstyrelsens ställningstagande rör endast de delar som omfattas av bearbetningskoncessionen och omfattar därför inte gruvverksamheten som helhet. Hela gruvverksamhetens påverkan är en fråga som kommer att behandlas i en senare domstolsprövning enligt miljöbalken. Det är först då som bolaget presenterar ett slutligt förslag till utformning av verksamheten samt verksamhetens hela påverkan på människors hälsa och miljön.

Länsstyrelsen vill i yttrandet redan nu göra Tertiary Gold Limited uppmärksam på att nuvarande underlag i ärendet inte visat att en samexistens med rennäringen är möjlig, vilket behövs för nästkommande prövning.

– Vi har sagt ja till koncession men bara för själva koncessionsområdet. Vi vill öppet markera att vi nu inte har tagit ställning till gruvan som helhet och också ser svårigheter samexistens utifrån det underlag som finns i dagsläget, säger Magnus Langendoen, Miljöchef vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Bearbetningskoncession söks för 25 år och hela koncessionsområdet omfattas av riksintresset för mineral. Planerad brytningstakt är ca 1 miljon ton per år i genomsnitt och brytningen kommer enligt nuvarande plan att ske i sekvenser genom ”strip mining”. Det innebär att endast en mindre del av fyndigheten kommer vara i produktion samtidigt och genom den metoden finns också möjlighet till återfyllnad av utbrutna delar succesivt.

Det aktuella området nyttjas av Storfjällsgruppen inom Ubmeje Tjeälddie sameby. Området ingår i Storfjällsgruppens vinterland som sträcker sig från odlingsgränsen ner till Lycksele, vilket nyttjas från 1 oktober till 30 april varje år.

Ubmeje Tjeälddie har flera flyttleder av riksintresse strax söder om odlingsgränsen. I praktiken kan samebyn dock bara använda den flyttled som nu berörs av koncessionsansökan. Övriga leder är inte brukbara på grund av andra exploateringar som vindkraft, gruvverksamhet och vattenkraft.

– Ska man ha möjlighet att få tillstånd i en framtida miljöprövning kommer det att krävas omfattande åtgärder från bolaget för att inte påverka rennäringen i den utsträckning som framgår av nuvarande underlag, säger Magnus Langendoen.

För mer information kontakta:

Magnus Langendoen
Miljöchef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-565 82 69

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se