Stiftelser hos Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har två stiftelser som man kan söka stipendium och bidrag från. Samtliga stiftelser har utdelning av medel en gång per år så observera sista ansökningsdag.

Länsstyrelsens Samfond för socialt bistånd

Denna fond är en sammanläggning av Länsstyrelsens nödhjälpsmedel, Länsstyrelsens arbetslöshetsmedel, Bidrag till anläggande av tvättstugor samt Albert Anderssons fond (dessa fonder har därmed upphört).

”Samfonden” ger bidrag till handikappade barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västerbottens län. Bidrag ges endast till enskilda personer. Utdelning sker under våren/sommaren.

Ansökningsblanketter finns hos kuratorer vid Landstingets habilitering, vid barnklinikerna, hos de sociala myndigheterna samt hos handikapporganisationer. Blankett kan också beställas från Länsstyrelsen. Sista ansökningsdag är den 1 april. 

Stiftelsen Solstickan

Många länskommittéer, bland annat Västerbotten, kommer att avveckla sin verksamhet under 2011. Det innebär att vi ej längre tar emot ansökningar om bidrag.

Stiftelsen Solstickan tar enbart emot projektansökningar som är nydanande och innovativa. De ska vara riksomfattande och ge resultat som är användbara för flera. 

Mer information finns här: www.solstickan.se

Stiftelsen Västerbottens läns arbetsstugor

Stiftelsen delar ut stipendier till gymnasiestuderande ungdomar för studier inom landet. Stiftelsens verksamhet har en social inriktning och tar sikte på elever som kommer från hem i Västerbottens län. I sin bedömning tar stiftelsen hänsyn till bland annat föräldrainkomst och tillgångar, antal minderåriga syskon, sökandens inkomst under året, om eleven inte kan bo i hemmet under studietiden m.m.

Ansökan om stipendium görs under höstterminen, senast den 1 november. Vid sammanträde under december månad fördelas stipendierna för aktuellt läsår.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här:

Ansökan om stipendium från Stfitelsen Västerbottens läns arbetsstugor 

Ansökan om bidrag från samtliga stiftelser skickas till:

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Livsmiljöenheten
901 86 Umeå

Stiftelseregistret
I denna söktjänst kan du söka stiftelser länsvis.