Terrängkörningsplaner - till skydd av våtmarker

Körning med motorfordon på barmark är förbjuden med vissa undantag, till exempel i samband med rennäringsutövning. Barmarkskörningen kan leda till påtagliga skador i terrängen, främst på våtmarker. En terrängkörningsplan syftar till att finna långsiktigt hållbara lösningar till skydd för våtmarkerna. Målet är att alla fjällsamebyar ska ha terrängkörningsplaner.
Markförstärkning över våtmark

Vad är en terrängkörningsplan?

Terrängkörningsplanen är ett viktigt instrument med flera syften. Planen syftar till att skydda och begränsa skador från barmarkskörning, på våtmarker och annan känslig miljö i fjällen. I planen kartlägger och identifierar samebyn de viktigaste transportlederna för renskötseln och behovet av markförstärkande åtgärder. Planen är ett underlag för att genomföra åtgärder på de platser där markskadorna på framförallt våtmarkerna är som störst.

Planen är samebyarna egna dokument. Den ger stöd för åtgärder, men det är inte ett juridiskt gällande dokument. I planen fokuserar samebyn på barmarkskörning och de basleder som används inom näringen.

Målet är att alla landets fjällsamebyar ska ha antagna terrängkörningsplaner.  

Markförstärkning med nät över våtmark, Jokkmokk

Pengar till markförstärkningsåtgärder 2015

Länstyrelsen i Västerbotten har för sjunde året fått pengar att fördela till landets samebyar för att genomföra åtgärder enligt sina planer. För 2015 kan 876 000 kronor fördelas till fem samebyar.

Årets medel har fördelats till fyra samebyar i Norrbottens län och en sameby i Jämtlands län. Totalt ansökte tio samebyar om bidrag, men inga ansökningar inkom från samebyar i Västerbotten detta år. De samebyar som nu får pengar till markförstärkande åtgärder som spänger och broar är: Vittangi, Laevas, Basté, Njaarke och Jåhkågaska.

Sedan 2009 har Naturvårdsverket årligen avsatt riktade medel till samebyarnas arbete med terrängkörningsplaner och markförstärkningsåtgärder. Målet är att alla samebyar ska ha antagna terrängkörningsplaner. Läs mer information om ansökan för plan respektive markförstärkningar finns i dokumenten höger spalt.

Hitintills har drygt 30 samebyar genomfört åtgärder enligt sina  terrängkörningsplaner. Totalt har ett 20-tal samebyar kunnat genomföra markförstärkningsåtgärder med bidrag från dessa pengar och utifrån sin plan. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län har ett samordningsansvar för pengar som avsätts till terrängkörningsplaner. Länet ska i samverkan med länsstyrelsen i Norrbotten, Jämtland och Dalarnas län fördela pengar till samebyarna.

 

Terrängkörningsplaner och miljömålen

Terrängkörningsplanerna syftar till att skydda våtmarker och annan känslig mark och vegetation i fjällen, som annars lätt tar skada vid barmarkskörning. Planerna har en tydlig koppling till miljömålet Storslagen fjällmiljö. Ett av delmålen är att skadorna på mark och vegetation i fjällen ska vara försumbara.

Planerna är ett konkret exempel på hur samebyarna, genom att ta fram planer och genomföra markförstärkningsåtgärder, tar ansvar för miljön och bidrar till att uppnå miljömålet.  Läs mer om miljömålet Storslagen fjällmiljö i länken till höger.