Strövrenar

Strövrenar är renar som befinner sig nedanför odlingsgränsen respektive lappmarksgränsen under otillåten tid (1 maj - 30 september)

Samebyarnas vinterbetesmarker sträcker sig från odlingsgränsen i väster ner mot kusten i öster. För Malå skogssameby börjar vinterbeteslandet nedanför lappmarksgränsen. Här får renarna beta under tiden från 1 oktober - 30 april. Att det blir renar kvar nedanför odlingsgränsen respektive lappmarksgränsen efter vårflyttningen, kan beror på flera faktorer:

  • Är is- och skarbildningen stor under senvintern, sprids renarna över stora områden. Det är då svårt att få till stånd en samlad uppflyttning vilket leder till fler strövrenar. 
  • Samma problem uppstår om våren är sen i fjällområdet. Det blir då svårt att samla renarna och få dem med sig upp till
    vårlandet.
  • Även sönderstyckade betesmarker, med vägar, bebyggelse och slutavverkningar försvårar kontrollen över renarna.
  • Strövrensförekomst kan även bero på brister i renskötseln

Skador på grund av renar

Uppstår olägenhet av renar som befinner sig nedanför odlingsgränsen respektive lappmarksgränsen under otillåten tid (1 maj - 30 september), är det bästa att kontakta berörd samebys ordförande. Underrättas renskötarna återkommande om förekomst av strövrenar kan samebyn på ett effektivare sätt samla in renar som blir kvar. Ett bra samarbete mellan ortsbor och sameby är grundläggande för att komma åt strövrensförekomst. Meddelande kan även lämnas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan om renarna förorsakar "skada eller olägenhet av någon betydelse" förelägga sameby att vid vite föra bort renarna. Detta får endast ske om samebyn underlåter att inom skälig tid efter anmaning ta hand om renarna.

Ersättning

För skador orsakade av renar under otillåten tid är samebyn strikt ansvarig. För att ersättning skall kunna begäras av samebyn krävs att renar orsakat skadan och att skadan uppstått under otillåten tid. Vad gäller trafikskador med ren ersätts dessa genom fordonets trafikförsäkring.

Observera att varken länsstyrelsen eller polisen har någon allmän tillsynsplikt över rennäringen. Ansvaret för renskötseln ligger på samebyarna och den som har problem med renar måste i första hand diskutera frågan med berörd sameby.

 Interna länkar