Renbetning på åkermark

Får verkligen samerna ha renar på odlad mark? Varför gör myndigheterna ingenting? Det är vanliga frågor när renar har kommit in på åkermark.

Renskötsel på åkermark

I vissa trakter får renskötsel ske hela året, i andra får renskötsel ske under vintern d v s under tiden 1 oktober - 30 april. Samernas renskötselrätt gäller både på privat mark och statlig och i lagen finns inget undantag för åkermark. Men samebyn kan bli skadeståndsskyldig ifall det uppstår skador på grund av att renar olovligt betat på åkern.

 

Fram till 2007 fanns en modell för konfliktlösning som innebar möjlighet till ersättning för medling på grund av renbetning på åkermark. Modellen togs fram av myndigheter och branschorganisationer gemensamt och reglerades av förskrifter från Jordbruksverket. Modellen avsåg enbart betning som skett vintertid.

I höger spalt finns länkar till lokalavdelningen för Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) som jobbar förebyggande när det gäller problem med renbetning på åkermark.  

 Länkar