Rennäringen i Västerbottens län

Renar på vinterbete Foto: Anna Wenngren

I Västerbotten finns sju samebyar. Sex stycken fjällsamebyar och en skogssameby. Rennäringen är ett av de främsta uttrycken för samiskt levnadssätt och samisk kultur i Sverige. Renskötseln är förmodligen den enda nomadiserande formen av djurskötsel som finns kvar i Europa idag.

Rennäringen i Västerbottens län är organiserad i sju samebyar. Sex av samebyarna har sina marker från fjäll till kust och kallas fjällsamebyar. Dessa är Gran, Ran, Ubmeje, Vapsten, Vilhelmina Norra och Vilhelmina Södra samebyar. En sameby - Malå - är skogssameby och har sina betesområden från trakterna av Sorsele och ned till kusten.

Betesmarker

Renhjordarna gör årstidsbundna vandringar i öst-västlig riktning mellan betesmarkerna i skogslandet och fjällen. Väster om odlingsgränsen får renarna beta hela året, s.k. året-runt-marker. Det samma gäller för Malå skogssameby väster om lappmarksgränsen. Nedanför odlingsgränsen, respektive lappmarksgränsen är betestiden begränsad till tiden mellan den 1 oktober och den 30 april, s.k. vinterbetesmarker. Renskötsel får inom de givna tidsramarna bedrivas på all mark inom renskötselområdet, även privat mark.

Rennäringen i länet

Rennäringen är levebröd för 300 - 400 personer i länet och sammanlagt finns det ca. 120 renskötselföretag. För närvarande utgör samebyarnas renantal ca 54 000 tusen renar, vilket motsvarar ca 1/4 av det totala antalet renar i hela Sverige.

Ren

Samisk kultur

Rennäringen är även ett av de främsta uttrycken för samiskt levnadssätt och samisk kultur i Sverige. Renskötseln är förmodligen den enda nomadiserande formen av djurskötsel som idag finns kvar i Europa. Det är en näring som är beroende av och påverkas starkt av naturförhållanden som väderlek, temperatur, vind, snö- och isförhållanden. Den förutsätter även att det finns tillgång till ett naturbete, främst lav i olika former och gräs. Eftersom tillgången på betesmark är begränsad råder konkurrens mellan renskötseln och annan markanvändning, som t.ex. skogsbruk, gruvnäring och turism. Konkurrerande markanvändning har under 1900-talet lett till att betesmarkerna krympt och renskötseln försvårats.

Medlem i sameby

I Sverige är det bara samer som är medlem i en sameby som har rätt att bedriva renskötsel. En sameby är både en ekonomisk och administrativ sammanslutning och ett geografiskt område. Av Sveriges ca. 17 000 samer är det endast ca. 2 500 som lever av renskötsel. Rennäringen regleras i 1971 års rennäringslag och i renskötselrätten ingår rätt till renbete liksom rätt att jaga och fiska.