Markupplåtelser

Länsstyrelsen företräder staten som fastighetsägare vid upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens län. Länsstyrelsen får upplåta mark för uppförandet av byggnader och anläggningar till företag och privatpersoner men ska vara restriktiv i sin bedömning och mark får endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln.

Lada

Vad är en markupplåtelse?

En markupplåtelse är en upplåtelse av mark till förmån för byggnad eller anläggning. Länsstyrelsen har en mycket restriktiv hållning till nya byggnationer på statens mark ovan odlingsgränsen. Detta gäller särskilt när det är fråga om planerat byggande i väglöst land eller orörd fjällmiljö. Det är därför ovanligt med nya upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Vid upprättandet av en markupplåtelse prövar Länsstyrelsen upplåtelsen mot 32 § rennäringslagen (1974:437) och därefter upprättas ett arrendekontrakt. I arrendekontraktet finns villkoren för upplåtelsen och den årliga arrendeavgiften. Arrendeavgiften styrs av vad det är för typ av arrende samt storleken på byggnaden eller anläggningen.

Renvaktarstugor eller andra anläggningar som uppförs för renskötselns behov sker med stöd av 16 § rennäringslagen. För den typen av byggnader behövs ingen markupplåtelse från Länsstyrelsen.

I Västerbottens län finns idag drygt 300 upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Hur ansöker man om markupplåtelse?

Den som vill arrendera mark av staten ovan odlingsgränsen lämnar in en förfrågan, se blankett Förfrågan om markåtkomst hos Länsstyrelsen Västerbotten. Förfrågan kan skickas antingen via post eller e-post. Den som vill uppföra en byggnad utser själv den plats som är av intresse och bifogar allt underlag som behövs.

Kan man förändra en byggnad på ett befintligt arrende?

Vid upprättandet av en markupplåtselse villkoras hur stor yta som får nyttjas, vilket ofta motsvarar den ytan som byggnaden upptar. Om arrendatorn av någon orsak har behov av att förändra byggnaden, exempelvis genom att utöka/minska byggnadens yta, måste en förfrågan om detta göras hos Länsstyrelsen.

Förfrågan ska innehålla samma uppgifter som vid en ny markupplåtelse och samma blankett kan därför användas vid denna typ av förfrågan (Förfrågan om markåtkomst).  Vid ett godkännande av en förändring av markupplåtelsen upprättas ett nytt arrendekontrakt med nya arrendevillkor och i vissa fall en högre arrendeavgift.

Även förfrågningar om förändring av en befintlig markupplåtelse ska prövas gentemot 32 § rennäringslagen och, om byggnaden ligger inom ett naturreservat eller strandskyddat område, mot reservatsföreskrifterna och strandskyddsbestämmelserna.

Naturreservat/strandskyddat område

Om området för upplåtelsen ligger inom ett naturreservat och/eller inom strandskyddat område kan upplåtelsen, både vid en ny upplåtelse och vid förändring av en redan befintlig, behöva en dispens från reservatföreskrifterna och/eller strandskyddsbestämmelserna.

Vid en förfrågan om en ny markupplåtelse eller förändring av en befintlig markupplåtelse är det därför viktigt att uppmärksamma om platsen är inom ett naturreservat eller strandskyddat område.

Vid en dispensansökan tillkommer en prövningsavgift.

Läs mer om ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifter 

Kan man överta någon annans markupplåtelse?

Vid en markupplåtelse på statens mark ovan odlingsgränsen upprättas ett arrendekontrakt mellan Länsstyrelsen och arrendatorn. Arrendeavtalet följer jordabalkens regler om arrenden och gäller fram till att endera parten säger upp avtalet. Själva byggnaden eller anläggningen är arrendators egendom och kan därför överföras till annan, exempelvis genom försäljning, arv eller gåva.

När en byggnad eller anläggning byter ägare så måste en begäran om övertagande lämnas in till Länsstyrelsen. Det kan göras enligt blanketten Övertagande av arrende.

Om Länsstyrelsen inte har något att invända mot ägarbytet upprättas ett nytt arrendekontrakt med den nya ägaren till byggnaden eller anläggningen.