Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ingreppen från vattenkraften har medfört permanenta skador i naturmiljön med stora effekter för bland annat turism, fiske och friluftsliv, vilket i sin tur har försämrat de berörda bygdernas ekonomiska förutsättningar. Vattenkraftens effekter är inte bara påtagliga precis där verksamheten sker, utan påverkar hela avrinningsområden. Utbyggnaden av vattenkraft medför avsevärda naturförändringar och nackdelar för befolkningen och näringslivet i de berörda bygderna.

 

 

Vem kan söka bygdemedel?

Så många som möjligt i bygden ska få ta del av bidraget. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Till vad kan jag söka bygdemedel?

Du kan söka bygdemedel till bland annat 

 • reparationer eller investeringar i byggnader
 • förbättringar i idrottsanläggningar
 • inköp av utrustning

 

Du kan inte få bygdemedel till 

 • driftskostnader
 • investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
 • investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
 • kommersiell verksamhet

Var kan jag söka bygdemedel?

I Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina    
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Hur söker jag bygdemedel?

Ansökan lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida. I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Dessutom ska en beräknad projekttid anges i ansökan. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten och vara registrerad i myndighetens diariesystem senast 31/1. Ambitionen är att införa ett nytt elektroniskt ansökningsförfarande, men så länge detta inte är i bruk kan ansökan skickas in via e-post eller brevledes:

E-post: Skickas till länsstyrelsen centrala e-postlåda: vasterbotten@lansstyrelsen.se

Märk e-brevet med ”Ansökan bygdemedel”  

Brev:
Länsstyrelsen i Västerbotten
Storgatan 71B
901 86 Umeå

 

Rekvirering av beviljat stöd:
Rekvisition lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida. Rekvirering sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt som framgår av beslutet. Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning och fakturakopior. Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande. Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska den sökande i god tid inkomma med ansökan om förlängd projekttid.

Rekvisitioner skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten via e-post eller brevledes till samma adresser som ovan. Rekvisition via e-post märks med ”Rekvisition bygdemedel”.

Observera att beviljat stöd erhålls mot redovisning av upparbetade kostnader. Eventuellt förskott kan beviljas i särskilda undantagsfall.

 

Skador på enskild egendom

Har din fastighet drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen, som beslutar i sådana ärenden.

 

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden har möjlighet att ansöka om bygdemedel för investeringar som har till syfte att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig till Sametinget som är beslutande. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget. (Frågor gällande rennäringens bygdemedel besvaras av länsstyrelsens rennäringshandläggare).

Kontakt:

Karl-Göran Edstedt
Naturvårdsenheten
Karl-goran.edstedt@lansstyrelsen.se
010-2254314

 

Frågor?
Om du har allmänna frågor kring bygdeavgiftsmedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten:
Ingela Carlsson
Ingela.carlsson@lansstyrelsen.se
010-225 44 76

Elisabet Klintebäck
Elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se
010-225 44 85

 

 

 Ansökan om utbetalning samt ansökningsprocess