Strukturfonder 2014-2020

Strukturfonder är ett instrument inom EUs sammanhållnings- och regionalpolitik som syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan medlemsländerna och därmed bidra till en ekonomisk och social sammanhållning.

Europeiskt territoriellt samarbete

Länsstyrelsen är förvaltande myndighet för två program inom området Europeiskt territoriellt samarbete: Norra Periferin och Arktis samt Botnia-Atlantica

Programmen finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Regionalfondens målsättning är att minska den regionala obalansen inom EU. Stöd ges till insatser inom områdena infrastruktur, sysselsättning, lokal utveckling och satsningar till små och medel stora företag.

Sammanhållningspolitiken

Territoriellt samarbete är en del av sammanhållningspolitiken, som innehåller tre mål varav mål 2 och 3 är aktuellt för Sverige. Målen är följande:

  1. Konvergens
  2. Regional konkurrenskraft och sysselsättning
  3. Europeiskt territoriellt samarbete

Unionens prioriteringar, som fastställts i strategierna från Lissabon (tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning) och Göteborg (hållbar utveckling) står i centrum för genomförandet av sammanhållningspolitiken.

 

Nytt Landsbygdsprogram 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat. Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur attraktiv landsbygd.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

Mer om nationella Landsbygdsprogrammet

 

Europa 2020


Europa 2020 ersätter Lissabonföredraget och är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren. Strategi ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

 

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Konkreta åtgärder på EU-nivå och i medlemsländerna ska bidra till ett lyckat resultat.

Mer om Europa 2020

 Projekt


Botnia-Atlanticaprogrammet ska stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt öka integration och samverkan inom Botnia-Atlantica-området för en starkare tillväxt och mer hållbar utveckling.

www.botnia-atlantica.eu

 

 

Programmet Norra Periferin och Arktis främjar transnationellt samarbete mellan Norra Finland, Norra Sverige, Highlands & Islands i Skottland, de nordliga och västliga delarna av Irland, Nordirland, Island, Grönland, Färöarna samt de nordliga och västliga delarna av Norge.

www.interreg-npa.eu