Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig som konsument mot att du lämnar in något som pant. Det är länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.

Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av länsstyrelsen i det län där du ska bedriva verksamheten. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen.

Pantbanksverksamhet är näringsverksamhet med ändamål att lämna krediter åt konsumenter mot panträtt i lösöre. För pantbanksverksamhet gäller pantbankslagen (1995:1000) och pantbanksförordningen (1995:1189).

Tillstånd och tillsyn

Pantbanksverksamhet får endast drivas efter tillstånd av länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. Tillstånd ska ges om företaget med hänsyn till organisation, ledning och ägare med bestämmande inflytande kan antas komma att bedriva en sund pantbanksverksamhet och i övrigt uppfylla kraven enligt bestämmelserna i pantbankslagen. Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och vissa företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Verksamheten ska bedrivas så att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls och i övrigt så att verksamheten kan anses sund. En pantbank står under tillsyn av länsstyrelsen.

Ansökan

En ansökan om att driva pantbanksverksamhet ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas. För länsstyrelsens prövning av ansökan tas en ansökningsavgift ut på 9 200 kr.

Pantsättning

Den som lånar pengar på en pantbank blir inte personligen ansvarig för lånet om det inte återbetalas. Den lämnade panten är nämligen den enda säkerheten för lånet. Vilka varor som ska godtas som pant för lånet bestäms av pantbanken och denna bestämmer också vilken ränta och eventuella avgifter som ska gälla för lånet. De flesta pantbanker tillämpar en lånetid på fyra månader men tiden kan som längst uppgå till ett år. När lånetiden har gått ut ska lånet lösas men pantbankerna kan också medge att låntagaren gör en avbetalning av skulden och lämnar nytt lån mot samma säkerhet (kallas ofta omsättning).

Om lånet inte löses får pantbanken sälja panten på offentlig auktion för att täcka låntagarens skuld. Skulle det då bli ett överskott tillfaller detta låntagaren. Denne kan aldrig drabbas av ett eventuellt underskott.

Poliskontroll

Polismyndigheten har rätt att ta del av uppgifterna i pantboken och att undersöka pantlagret.

 Koncentration av verksamheter

Från den 1 juli 2012 är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som hanterar ärenden som rör pantlåneverksamhet.