Servicebidrag - vid tillfälliga problem

Servicebidrag kan lämnas där grundläggande service av dagligvaror och drivmedel är glest. Bidraget kan beviljas vid tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem. Syftet med bidraget är att hindra eller fördröja nedläggning av företag som är särskilt viktiga för konsumenternas varuförsörjning.

Servicebidrag söks för ett år i taget och kan lämnas under högst tre år till samma företag. Vid synnerliga skäl kan bidrag lämnas under en längre tid till företag som är särskilt viktiga för varuförsörjningen.

Varje ansökan prövas individuellt.

Hur mycket kan man få?

Servicebidraget kan lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, kan bidraget utsträckas till 300 000 kronor per år.

 

Bilagor som alltid ska medfölja ansökan

  1. ​Aktuellt registreringsbevis.
  2. Företagets balans- och resultaträkning de två senast åren. För aktiebolag bifogas även årsredovisning av motsvarande period.
  3. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)

Ansökan

Ansökan görs via www.webbansokan.se. Vi rekomenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.  

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.