Service på landsbygden

Västerbottens län präglas av mångfald och kontraster. Här finns expansiva tätorter, stads- och universitetsliv, gles- och landsbygd, fjäll, kust och inland. De allra flesta invånarna i Västerbotten bor i kustkommunerna och tolv av länets femton kommuner definieras som glesbygdskommuner med varierande storlek och invånarantal. Västerbotten är till ytan landets näst största län (55 190 km2) och utgör en åttondel av Sveriges totala yta. Med denna bakgrund är inte inte konstigt att vi står inför utmaningar att hålla en jämn servicenivå för att hela länet ska leva.
Skråmträsk

Det regionala serviceprogrammet - ett viktigt verktyg för länets landsbygdsutvecklingsarbete

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har ett Regionalt serviceprogram (RSP) tagits fram för respektive län med hjälp av ett partnerskap. i Västerbotten består detta partnerskap av kommunerna.

De regionala serviceprogrammen är viktiga verktyg för samordning
av insatser och aktörer i arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Detta för att skapa förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder.

Serviceprogrammen ska bygga på en analys av behovet i länen och ska
utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras
under perioden.

Serviceprogrammen ska samverka med övriga regionala program såsom RUS (regionala utvecklingsstrategier), RTP (Regionala tillväxtprogram) och regionala genomförandestrategier inom Landsbygdsprogrammet.

Stöd till kommersiell service 

Syftet med stöden till kommersiell service är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden och består av driftstöd- och servicebidrag.

Det som tidigare hette investeringsbidrag och kan ges till företag, föreningar, regioner, myndigheter och andra organisationer handläggs numera inom Landsbyggsprogrammet, se stöd till kommersiell service.

Driftsbidrag- och servicebidrag kan lämnas till dagligvarubutiker och i vissa fall drivmedelsanläggningar i serviceglesa områden. För att undvika utslagning och snedvridning av konkurrensen ska butiken ligga minst 15 km från närmsta alternativa butik och för mackar minst 20 km. Stöd kan även ges till företagare som har en varubuss och åker runt och säljer dagligvaror. Om det finns särskilda skäl kan stöd beviljas för fackhandel. Tveka inte att kontakta oss för mer information, du hittar kontaktinformation uppe till höger på sidan.  

Se gärna jämförelsen mellan stöden i denna snabbguide.  

Ansök via Webbansökan.se eller via våra blanketter.

Hemsändningsbidrag kan sökas av kommuner.

Grundläggande betaltjänster

Nu finns även möjligheten för Länsstyrelsen att lämna stöd till en aktör som tillhandahåller grundläggande betaltjänster. Med grundläggande betaltjänster menas kontantuttag, betalning av räkningar, deponering av dagskassa. Mer information 

Investeringsbidrag till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar

Investeringsbidraget har under 2016 övergått till Landsbygdsprogrammet. Information kring detta finns här:

 

Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten

Tillväxtverket har beviljat länsstyrelsen i Västerbotten projektmedel för projektet Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten.

Syftet med projektet är att främja långsiktigt hållbara servicelösningar genom ett aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service.

Förhoppningen är att när projektet närmar sig sitt slut ska det i Västerbotten finnas en regional organiserad strategisk samverkan kring serviceutveckling.

En samverkan som direkt bidrar till att människor i Västerbottens landsbygd har en fungerande vardag med tillgång till en välfungerande service.

Projektet inleds under våren 2017 med en analys av hur vi arbetar regionalt och kommunalt med serviceförsörjning med tonvikt på grundläggande kommersiell service.

Analysen kommer sedan att ligga till grund för projektets fortsatta planering och genomförande.

 

Önskas mer information om projektet tag kontakt med
Projektledare, Kristina Lindström

Kristina.Lindstrom@lansstyrelsen.se

 

 NYHETER

Nyhetsbrev om serviceutveckling på landsbygden

Nu kan prenumerera på vårt nyhetsbrev om serviceutveckling i Västerbotten:

17-06-28 Nyhetsbrev om serviceutveckling

17-10-12: Nyhetsbrev om serviceutveckling 

Kontakta Kristina.Lindstrom@lansstyrelsen.se för en prenumeration.

 

Nu finns också vår landsbygd på facebook!

En levande landsbygd

levandeland.jpg