Nedan presenteras frågor och svar för frågeställningar som ofta ställs till Länsstyrelsen gällande företagsstöden.

Varför använder ni det krångliga uttrycket ”de minimi-stöd” i de texter som rör vissa företagsstöd?

• De minimi-stöd kallas också "försumbara stöd" och utgörs av stöd som inte regleras lika hårt som andra av EU eftersom de inte överstiger 200 000 Euro under en treårsperiod. Sökande företag måste själv vara medveten om hur mycket bidrag/stöd de fått under en treårsperiod i form av de minimi-stöd, även från andra organisationer än Länsstyrelsen (till exempel räknas nedsättning av arbetsgivaravgift i norrland som ett de minimi-stöd). Missar sökande detta, så att det finns beslut/utbetalningar på mer än 1,8 miljoner, i de minimis, totalt under en treårsperiod finns risken att sökande blir återbetalningsskyldig för hela det regionala statsstödet. Ditt företag bör därför göra en förteckning över de statsstöd av mindre betydelse det fått under det aktuella beskattningsåret och de två närmast föregående åren.

Vilka företagsstöd hos Länsstyrelsen är de minimis (försumbara stöd) och vilka är INTE det?

Hos oss på Länsstyrelsen är följande företagsstöd de minimis:

  • Mikrobidrag
  • Jämställdhetscheck 75% stöd, max 150 000 kr

  • Tillväxtcheck 75% stöd, max 150 000 kr

  • Särskilt investeringsstöd
  • Samverkansprojekt/deltagande i projekt 

Följande är INTE de minimis:

  • Innovationsbidrag/Innovationscheck
  • Regionalt investeringsstöd
  • Check till mässutställningar
  • Konsultcheck/Forskarcheck 
Behöver jag inget igångsättningstillstånd/starttillstånd för att få påbörja min investering?

• Nej, inget tillstånd behövs för att du ska kunna påbörja din investering men ansökan måste ha inkommit till länsstyrelsen innan investeringen får påbörjas. För att du ska veta att ansökan har inkommit skickas ett inlämningskvitto/ärendebekräftelse till din e-postadress så fort länsstyrelsen har fått ansökan. 

Måste jag göra min ansökan via www.minansokan.se?

• Länsstyrelsen har som mål inom E-förvaltning, att fler ansökningar om företagsstöd ska inkomma via www.minansokan.se då det gör att den genomsnittliga handläggningstiden blir kortare. Från och med 1 december 2016 togs pappersblanketterna bort och endast www.minansokan.se används för ansökan. Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten. 

Hur lång handläggningstid har Länsstyrelsen för en företagsstödsansökan?

• Detta beror helt och håller på hur komplett en ansökan är när den kommer in till Länsstyrelsen. Det är därför viktigt när du gör ansökan att du skriver in svar på alla frågor som ställs samt bifogar de bilagor som efterfrågas. Handläggningstiden blir genast längre om länsstyrelsen tvingas komplettera uppgifter från sökande.

Vad kan man INTE få bidrag till inom företagsstöden?

• Det här är väldigt svårt att svara på då vissa kostnader kan vara godkända i en viss stödform, men inte godkänns i en annan. Generellt kan man dock säga att Fordon (bilar, lastbilar, bussar, släpvagn, husvagn, snöskoter, MC etc.) och köp av mark inte godkänns. Branscher som klassas som entreprenadföretag (bygg- och anläggningsföretag) och företag som saknar fast arbetsställe är undantagna från möjligheten att bevilja bidrag till. Men mest är det beroende på vilket stöd ni är intresserad av för att man ska kunna se vilka kostnader som är undantagna.   

OBS! Personer som driver företag via s.k."Egenanställningsföretag" kan inte bli beviljad någon form av stöd.  

Jag har investeringsplaner som sträcker sig flera år framåt. Kan jag göra en ansökan som då ger mig ett beslut som sträcker sig över hela den tiden?

• Länsstyrelens beslut då det rör företagsstöd gäller normalt endast för ett år i taget. Som längst tas ett beslut från ankomstdatumet då ansökan kommer in till länsstyrelsen, fram till 30 november året efter. Men det finns inget som hindrar att du skickar in en ny ansökan om stöd inför varje ny investeringsomgång som du gör, så länge du har avlutat tidigare investeringar och fortfarande har utrymme kvar inom de treårsregler som finns.

Får man alltid maximal stödprocent när man ansöker om företagsstöd hos Länsstyrelsen?

• Det är inte säkert. Om ansökan uppfyllar alla krav och prioriteringar hos Länsstyrelsen kan stödet ändå bli mindre, eller så kan till och med ansökan avslås, beroende på behov av stöd för sökande och i slutändan tillgång på medel att fördela för Länsstyrelsen. På grund av detta bör sökande alltid ha en alternativ finansiering klar för sin investering.

Jag har fått ett positivt beslut av länsstyrelsen, men hur får jag pengarna utbetald? 

• Ditt beviljade bidrag betalas alltid ut efter du har gjort investeringen, och du måste själv begära att få det utbetalt. På ditt belut står det hur många gånger du kan delrekvirera pengar för utbetalning. En sådan begäran om utbetalning görs via www.minansokan.se och via den ska du också alltid ladda upp:

1. Ifylld verifikatförteckning (mall finns här)

2. Kopia på aktuella fakturor

3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ert företag

4. Slutrapport (om du har blivit beviljad ett innovationsstöd)

Tänk på att om stödet är mer än 500 000 kr kan varje utbetalning behöva godkännas av andra kreditgivare genom att säkerhet har tagits för stödet. Finns problem med att begära utbetalning i e-tjänsten saknas förmodligen något av namn, personnummer och epostadress i ärendet. Kontakta din handläggare så får du hjälp.  

Finns det möjlighet att ansöka om stöd till investeringar någon annanstans?   

•  Ja, det finns även möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" på Länsstyrelsen. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar och till företag med max 49 anställda. Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. Detta kan vara intressant för kustkommunerna i länet att känna till då de nationella företagsstöd som lämnas där maximalt uppgår till 25%. För mer info kontakta: Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90, torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

Finns det möjlighet att ansöka om stöd till investeringar någon annanstans?   

•  Ja, det finns även möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" på Länsstyrelsen. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar och till företag med max 49 anställda. Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. Detta kan vara intressant för kustkommunerna i länet att känna till då de nationella företagsstöd som lämnas där maximalt uppgår till 25%. För mer info kontakta: Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90, torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se