Snabbguide företagsstöd

 

​Mikrostöd

​Företagsstöd i form av Mikrostöd kan lämnas med 50 % för investeringar där de godkända utgifterna uppgår till minst 40 000 kr och högst 60 000 kronor. Bidraget kan bara lämnas en gång och är avsett för nystartade företag (max 2 år gammalt) 

Jämställdhetscheck

            

De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "mjuka kostnader" och kan uppgå till 75% stöd, max 150 000 kr. Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:
  • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande.
  • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
  • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

 

Tillväxtcheck

Tillväxtcheck kan lämnas till mikroföretag, max 9 anställda, som drivas och ägs av kvinnor samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare, i hela länet utom i Umeå tätort. Bidrag kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr.

 De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

•Konsultkostnader för produktutveckling.
•Konsultkostnader för affärsutveckling.
•Konsultkostnader för organisationsutveckling
•Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten han detta vara möjligt)
•Särskilda marknadsföringsinsatser

 

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS)

Särskilt Investerinsstöd & Stöd till företagsutveckling är ett stöd till både hårda och mjuka investeringar över 20 000 kr men högst 1,8 miljoner kr/ 3 år i bidrag. Särskilt Investerinsstöd kan maximalt uppgå till 25-50 % av investeringskostnaden.

Bidraget är ett försumbart stöd 

 

​Företagsstöd inom Landsbygdsprogramet

 

Det finns även möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" Dessa ansökningar görs via Jordbruksverkets webbplats. Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr / 3 år). Kostnaderna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar. Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. -Detta kan vara intressant för företag i kustkommunerna i länet att känna till då de nationella företagsstöd som lämnas där maximalt uppgår till 25%. Kontakta Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90, eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling här:

Regionalt investeringsstöd

​Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större investeringar, där bidraget minst ska bli 500 000 kronor. Detta stöd kan även beviljas till större företag (250 anställda eller fler) Maximalt kan 10-35% av godkända kostnader beviljas. Endast hårda kostnader kan godkännas vilket innebär att marknadsföringskostnader och konsulttjänster inte godkänns inom regionalt investeringsstöd.

​Innovatationscheck och Innovationsbidrag

Innovationscheck är ett bidrag som kan beviljas med högst 50 % av godkända kostnader och maximalt 50 000 kr. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim. Detta egna arbete ska dokumenteras väl, exempelvis i form av dagbok.

Innovationsbidrag kan lämnas till nystartade små och medelstora företag, som driver nyskapande utvecklingsprojekt i tidiga skeden,  där den sökande har en tydlig målsättning att skapa en bas för lönsamt företagande på en växande marknad. Innovationsbidrag kan lämnas med upp till 1,2 miljoner kr och högst 45 % av godkända kostnader. Av projektets totala kostnader får eget arbete utgöra högst 50 %, max 275 kr/tim, och ska alltid styrkas av kopia på lönsspecifikation eller dyl. som visar på att lönen är utbetald, när ansökan om utbetalning av bidraget görs.

Särskilt driftsstöd till butiker

​Särskilda driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara lägen – en åtgärd för att stötta de mest sårbara butikerna i glesbygd.

 -För alla andra former av stöd till butiker och mackar hänvisar vi till Landsbyggsprogrammet

Energikartläggning i små och medelstora företag

Energikontor Norr hjälper till vid ansökan och beställning av en energikartläggning och vid återrapportering till Energimyndigheten (OBS! Det är viktigt att företaget kontaktar Energikontor Norr före uppstart utav energikartläggning) Energikartläggningsstödet kan täcka 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor utav en energikartläggning. En energikartläggning ska innehålla en genomgång utav företagets energiflöden samt förslag på energibesparande åtgärder i form av åtgärdslista.

Stöd till solceller

​Länsstyrelsen kan lämna stöd med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna för företag och med 20 % av stödgrundande kostnader för privatpersoner.

Klimatklivet

​Har ni en idé på en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

​Transportbidrag

​Avsikten med transportbidraget är att ge en viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Mer information finns hos Tillväxtverket där även ansökan görs.  

​Stöd till olika former av boende

​För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd. 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.