Tillväxtchecken

Tillväxtchecken riktar sig till grupper som är underrepresenterade när det gäller att söka samt beviljas företagsstöd. Dessa företag är kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor och män, födda utanför norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare.
 

 

Checken kan lämnas till mikroföretag, max 9 anställda, i hela länet utom i Umeå tätort (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Bidrag kan lämnas med upp till 50 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr.

De kostnader som kan beviljas i Tillväxtchecken är enbart "mjuka kostnader". Kostnader för maskiner, inventarier eller ombyggnationer utgör inte stödberättigande kostnader.

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för produktutveckling.
 • Konsultkostnader för affärsutveckling.
 • Konsultkostnader för organisationsutveckling
 • Särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten (men för att bredda verksamheten han detta vara möjligt) 
 • Särskilda marknadsföringsinsatser.


Stödet är ett försumbart stöd. Kostnader som bedöms som ordinarie verksamhet är inte stödberättigande och företaget ska driva en affärsmässig verksamhet, ej hobby. Möjligheten att ansöka om denna check kommer finnas under 2018.

 

Hur du ansöker:
För att ansöka om Tillväxtchecken loggar du in på www.minansokan.se. Du använder med fördel (mobilt-)bank-id för att kunna signera ansökan direkt. Vid ansökan väljer du "Stöd till investeringar och företagsutveckling" och därefter "Stöd till investeringar och företagsutveckling" samt väljer Länsstyrelsen Västerbotten.

Bilagor som alltid skall bifogas med ansökan:
 • Aktuellt registreringsbevis
 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 • Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 • Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
 • Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen
 • Kreditlöfte från finansiärer (om ni har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 • Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen
 • Om inte ansökan signeras med hjälp av bank-id vid ansökningstillfället måste ansökan skrivas ut, signeras manuellt och skickas  in till oss.

 

För mer info kontakta Tobias Bergström handläggare företagsstöd. Tel: 010-225 44 95, alt: tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se