Jämställdhetschecken

Jämställdhetschecken kan lämnas till alla små och medelstora företag i länet, även i Umeå tätort, för investeringar i sitt jämställdhetsarbete. Bidraget kan lämnas med upp till 75 procent av godkända kostnader med högsta möjliga stödbelopp på 150 000 kr. (200 000 kr i godkända kostnader)

 

 

De kostnader som beviljas i Jämställdhetschecken är enbart "mjuka kostnader". Exempel på stödberättigande kostnader kan vara:

 • Konsultkostnader för framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande.
 • Konsultkostnader för framtagning av en lönekartläggning.
 • Konsultkostnader för att utveckla och stärka sitt jämställdhetsarbete.

Stödet är ett försumt stöd och enbart kostnader förenat med jämställdhetsutveckling kan ingå. Kostnader som bedöms som ordinarie verksamhet är inte stödberättigande och företaget ska driva en affärsmässig verksamhet, ej hobby. Möjligheten att ansöka om detta bidrag kommer finnas 2017-03-01 - 2018-03-15.

 

Hur du ansöker:

För att ansöka om Tillväxtchecken loggar du in på www.minansokan.se Du använder med fördel (mobilt-) bank-id för att kunna signera ansökan direkt. Vid ansökan väljer du "Stöd till investeringar och företagsutveckling" och därefter "Stöd till investeringar och företagsutveckling" samt väljer Länsstyrelsen Västerbotten.

Bilagor som alltid skall (laddas upp) bifogas med ansökan:
 • Jämställdhetsplan (om sådan är framtagen)
 • Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 • Årsredovisning för de två senaste åren (Vid befintligt företag mer än 2 år gammalt)
 • Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen
 • Kreditlöfte från finansiärer (Om ni har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
 • Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyg om försumbart stöd finns här och skickas som bilaga i det elektroniska systemet. OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas med penna och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen
 • Om inte ansökan signeras med hjälp av bank-id vid ansökningstillfället måste ansökan skrivas ut och signeras manuellt och skickas  in till Länsstyrelsen.

För mer info kontakta Tobias Bergström handläggare företagsstöd. Tel: 010-225 44 95, alt: tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se

 

 företagsstöd-416px.jpg


Gällande jämställdhet så finns det lagar och skyldigheter för företag som är viktiga att känna till:

Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan eller motsvarande. Sedan den 1 januari 2017 ska arbetsgivarens aktiva åtgärder omfatta samtliga diskrimineringsgrunder det vill säga kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Arbetsgivaren ska fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden:

 1. Arbetsförhållanden
 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska löpande under året dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Dokumentationen ska vara skriftlig.


Tidigare krav på jämställdhetsplan har ersatts med krav på att arbetsgivaren ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.  Vid ansökningar om stöd från företag som berörs av detta begär vi alltid in aktuell plan. Saknar företaget en plan, eller att den ses som bristfällig, kommer krav att sättas på att en sådan upprättas innan ett annat stöd kan bli beviljat.


Lönekartläggning: Från och med 2017-01-01 ska lönekartläggning göras årligen av alla företag, istället för som tidigare vart tredje år. Företag med fler än tio anställda ska dessutom dokumentera arbetet.