Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS)

Särskilt Investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling (SIS) hjälper ditt företag att växa

Särskilt investeringsstöd på mellan 20 000–1 800 000 kronor kan beviljas till små och medelstora företag för investeringar vid nystartade eller befintliga företag som vill växa. Bidraget får lämnas med max 25–50 procent beroende på var i länet företaget finns. I Umeå tätort kan dock stöd inte lämnas. (i Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling)

Särskild investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling är ett försumbart stöd.

Bidrag kan ges till både hårda och mjuka investeringar. T.ex. byggnader (ej inköp av befintliga byggnare), maskiner,  inventarier, produktutveckling, patent, licenser och marknadsföring. Stöd lämnas under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift. Bidrag kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden. Stödet kan ges till små och medelstora privatägda företag som driver verksamhet på marknadsmässiga villkor. 

Särskilt investeringsstöd & Stöd till företagsutveckling kan max lämnas med 50% av kostnaderna i stödområde A (inlandet) och 25% i stödområde B (kust) dock som mest med 1 800 000 kr/ 3 år.

För stora, "hårda" investeringar se regionalt investeringsstöd.

Se snabbguiden för en överblick över stöden Läs mer om övriga stöd via navigeringen till vänster.

Ansöker gör du via www.minansokan.se och väljer då: Stöd till investeringar och företagsutveckling. Vi rekomenderar att man använder (mobilt-)bankid för att logga in.  

Till ansökan ska bifogas:
  1. Aktuellt registreringsbevis
  2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
  3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
  4. Senast fastställda årsredovisning
  5. Kopia av offerter över 100 000 kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 505 000 kr måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning) Tänk på att köp från närstående inte godkänns!
  6. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning. (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
  7. Lånelöfte eller motsvarande (Har ni medfinansiering från tex bank, Almi eller Norrlandsfonden behövs intyg för detta)
  8. Jämställdhetsplan eller dokumenterad lönekartläggning  (Jämställdhetsplan är obligatoriskt för företag med 25 anställda eller fler, och dokumenterad lönekartläggning är obligatorisk för 10-24 anställda) Stöd finns här
  9. Länsstyrelsen måste kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp för försumbart stöd, som är 200 000 euro vilket motsvarar 1 800 000 kr. Intyget skickas som bilaga i det elektroniska systemet.  OBS! Bilagan är obligatorisk även om ni inte fått något tidigare försumbart stöd! Om ni missat att ladda upp den via webbansökan måste den skrivas ut, undertecknas och skickas in med post. Ingår företaget i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen. (Intyg finns här)
  10. Ansöker ni om ett stöd större än 500 000 kr måste ni välja en kontrollant upphandlad av Tillväxtverket, samt vara beredd på att säkerhet (fastighets- eller företagsinteckning, samt i vissa fall personlig borgen) tas för stödet.    

 

Observera att ni inte får påbörja investeringen förrän ansökan har inkommit till Länsstyrelsen. Inlämningskvitto/ärendebekräftelse kommer att skickas till er via epost. Beställningar, avtal och inköp avseende investeringen som stöd söks för får ej vara gjorda innan ansökan inkommit till Länsstyrelsen. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

 

Det även finns möjlighet för företag att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet". Dessa ansökningar görs via Jordbruksverkets webbplats. Bidraget är normalt 40% av godkända kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Godkända kostnader måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar och till företag med max 49 anst. Stöd kan dock inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund. 

Kontakta Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsutveckling: 010-225 44 90, torbjorn.lindahl@lansstyrelsen.se , eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling här:

 

Tveka inte att kontakta oss för mer information om du har några frågor.

Kvinna och man framför skärm

Kontrollanter och säkerheter

Alla stöd som beviljas inom särskilt investeringsstöd (SIS) har kontrollanter som utför kontroller innan stöden utbetalas. Om stödet understiger 500 000 kr finns kontrollanter utsedda i varje kommun. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri.

Kommunala kontrollanter

BJURHOLM: Mattias Olsson 0932-140 03 mattias.olsson@bjurholm.se

DOROTEA:  Bo Stenborg 0942-140 47 bo.stenborg@dorotea.se

LYCKSELE: Nina Loughlin 0950-16690 nina.loughlin@lycksele.se

MALÅ: Karolina Hugosson0953-140 00 karolina.hugosson@mala.se

NORDMALING: Conny Nordendahl0930-143 85 conny.nordendahl@nordmaling.se

NORSJÖ: Eleonore Hedman 0918-141 39 eleonore.hedman@norsjo.se

ROBERTSFORS: Sara Forsberg 0934-141 03 sara.forsberg@robertsfors.se

SKELLEFTEÅ: Tomas Öhlund 0910-73 46 32 naringsliv@skelleftea.se

SKELLEFTEÅ: Lotta Vestin 070-2628589 naringsliv@skelleftea.se

SORSELE: Josephine Gabrielsson 0952-140 95 Josephine.Gabrielsson@sorsele.se

STORUMAN: Mona Olofsson 0951-141 05 mona.olovsson@storuman.se

UMEÅ: Anders Kjellander 070-3900056  anders.kjellander@umea.se

VILHELMINA: Kristina Axelsson- 0940-14062

kristina.axelsson@vilhelmina.se

VINDELN: Eric Thorstensson0933-140 00 eric.thorstensson@vindeln.se

VÄNNÄS: Christin Westman0935-141 43 christin.westman@vannas.se

ÅSELE: Calle Birgersson 0941-142 40 calle.birgersson@asele.se

Vid ansökningar där det sammanlagda bidragsbeloppet överstiger 500 000 kr ska en av nedanstående kontrollanter anlitas. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör bidragsgrundande utgift.

I dessa fall tas även säkerhet ut från företaget gällande stödet.

​Tillväxtverkets kontrollanter

Anders Färnstrand: 070-265 62 22 Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@se.pwc.com)  

Håkan Ohlson: 070-603 53 45 V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakan.ohlson@se.pwc.com)  

Lars Köhler: 090-12 85 90   Rådhusesplanaden 12, 903 28  UMEÅ (lars.kohler@consultor.se)  

Ulrika Öhlund: 070-207 15 50 Box 65, 931 21  SKELLEFTEÅ (ulrika.ohlund@se.pwc.com)  

Toril Nyman: 0940-132 51    Volgsjöv 31, 912 23  VILHELMINA (toril@vinstor.se)

 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

Vill du marknadsföra din produkt?
Ansök om konsultcheck för upp till 50% av konsultarvodet!