Yrkesfiskelicens

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Ett krav för att yrkesfiskelicens ska beviljas är att det fiske som bedrivs är av väsentlig betydelse för sökandens försörjning och att fisket har anknytning till svensk fiskerinäring.

Vid beslut av ansökningar som rör nyetableringar ska hänsyn även tas till tillgången på fisk.

Yrkesfiskelicens kan beviljas 

  • Yrkesfiskare som har hela sin inkomst från fisket
  • Binäringsfiskare som har deltidsanställning vid sidan av fisket
  • Binäringsfiskare som driver eget företag vid sidan av fisket
  • Den som har heltidsanställning vid sidan av fisket och som bor i ett område med begränsade inkomstmöjligheter och begränsad samhällsservice och vars familj är beroende av inkomsten från fisket för sin försörjning

Ansökan om yrkesfiskelicens skickas till länsstyrelsen i hemlänet. Länsstyrelsen yttrar sig över ansökan och skickar den vidare till fiskeriverket för beslut