Ersättningar & stöd

Sälskador och sälskadeersättning

Fisket i länet har drabbats av stora förluster genom den kraftigt ökande gråsälstammen. Omfattande försök bedrivs med att utveckla fångstmetoder för att skydda fångsten. Andra metoder kan vara att med ljudsignaler skrämma bort sälen. Även Vikaresälen ökar i antal. Dessutom sker idag en stark ökning skarvbeståndet som också skapar problem för fiskerinäringen.  

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare för att investera i redskap som minskar de skador som uppkommer på grund av sälens påverkan på redskap och fångst.  Vi betalar också ut ersättningar till licensierade yrkesfiskare för de skador som säl orsakar på redskap och fångst.