Fiskodling och vattenbruk

Fiskodling och vattenbruk har bedrivits i Västerbotten sedan början av seklet. I början handlade det främst om odling av fisk för utsättningar i sjöar och vattendrag.

Dessa utsättningar gjordes ofta med dåliga kunskaper om effekterna. Bland annat genomfördes storskaliga utsättningar av sik i fjällområdet för att öka fiskproduktionen. Detta innebar dock att ursprungliga rödingbestånd kraftigt trängdes tillbaka. Numera sker utsättningarna med betydligt bättre bakgrundskunskaper.

Det är idag stor spännvidd på den odlingsverksamhet som bedrivs i länet där det förekommer allt från mycket små odlingar för eget bruk till mycket stora matfiskodlingar. Dessutom bedrivs odling för fiskevårdsändamål. Totalt finns ca 25 odlingar i länet där verksamhet pågår.

Odling av matfisk

Odling av matfisk startade i Västerbotten 1981 och produktionen ökade till omkring 250 ton 1991. Branschen har därefter drabbats av försämrad lönsamhet vilket framför allt berodde på en ökad import av främst lax från Norge.

Från slutet av 1990-talet skedde en ökning i odlingsvolym i länet där odling av regnbåge har dominerat. Den totala tillståndsgivna odlingsvolymen 2009 var ca 5000 ton (se figur).

Vattenbruksnäringen expanderar för närvarande i inlandet främst i de reglerade älvarnas magasin. Det är framförallt odling av röding i stora kraftverksmagasin som ökar. 

Diagram över matfiskproduktion inom vattenbruket i Västerbottens län

Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå har en viktig betydelse för fiskodlingens utveckling i länet, med även i landet i stort. De bedriver tillämpad vattenbruksforskning med avelsarbete m.m.

 Externa länkar