Bevakningsföretag

Ett bevakningsföretag är ett företag som bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av länsstyrelsen.

Förutom auktoriseringen ska länsstyrelsen godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar.  Minst en gång vartannat år kontrollerar länsstyrelsen bevakningsföretaget och deras tillstånd. Om någon annan länsstyrelse begär det kan länsstyrelsen även kontrollera företag med säte i ett annat län.

Vi inför e-tjänster för bevakningsföretagens kontakter med länsstyrelsen. Länk finns till höger.

Auktorisation av bevakningsföretag

För att få bedriva bevakningsverksamhet yrkesmässigt måste företaget vara auktoriserat av länsstyrelsen. Verksamheten måste uppfylla vissa krav för att ansökan om auktorisation ska bifallas. 

Personal hos bevakningsföretag

 
All personal hos auktoriserade bevakningsföretag ska vara godkänd av länsstyrelsen. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten även om det är i Västerbottens län personen ska vara verksam. Vid godkännandeprövning ställs höga krav på laglydnad och allmän lämplighet. 

Tillsyn av bevakningsföretag

 
Länsstyrelsen i Norrbotten utövar tillsyn över de bevakningsföretag som har sitt säte i länet. Tillsynen ska ske minst en gång vartannat år. En länsstyrelse kan även bistå andra länsstyrelser när det gäller denna tillsyn.

 Koncentration av verksamheter

Från den 1 juli 2012  är det Länsstyrelsen i Norrbotten som hanterar ärenden som rör bevakningsföretag och väktare.