Tillståndspliktig vattenverksamhet

I princip all vattenverksamhet kräver tillstånd. Tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen, med undantag för tillstånd till markavvattning som prövas av Länsstyrelsen.
Helspalt

Hur man söker tillstånd

Tillståndsprövning är en process som börjar med att du samråder med Länsstyrelsen och de enskilda som särskilt kommer att bli berörda. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på projektet och beslutar i de flesta fall om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Därefter lämnar du in ansökan med en miljökonsekvensbeskrivning till Mark- och miljödomstolen. Mer information om tillståndsprocessen hittar du till höger på sidan.

Undantag från tillståndsplikten

Vissa vattenverksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan. De verksamheter som omfattas av undantaget är:

  1. Vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning,
  2. Utförande av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur,
  3. Utförande av anläggningar för utvinning av värme, om inte åtgärden avser vattentäkt.

Tillstånd krävs inte heller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av vattenverksamheten.