Markavvattning

Markavvattning är tillståndspliktigt enligt 11 kap 13 § miljöbalken. Du behöver i de flesta fall ha tillstånd från Länsstyrelsen för att dika eller på annat sätt utföra markavvattning. Kontakta Länsstyrelsen om du är osäker på om du behöver tillstånd eller inte.

Med markavvattning avses åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten eller andra åtgärder som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

Exempel på markavvattning där det inte krävs tillstånd enligt miljöbalken är:

 • Täckdikning på åkermark med dräneringsrör upp till 300 millimeter 
 • Skyddsdikning av skogsmark i samband med avverkning. Observera att du dock alltid skall anmäla planerad skyddsdikning till Skogsstyrelsen.
 • Rensningar av grävda diken, såvida inte så lång tid har gått sedan dikets tillkomst/sista rensning att ett så kallat nytt naturtillstånd har uppträtt. Se vidare nedan.
 • När det är frågan om diken för att leda avloppsvatten.

Rensning av befintliga diken

Du får bara rensa befintliga, grävda diken till dikets ursprungliga djup och läge. Ytterligare fördjupning betraktas som markavvattning och kräver tillstånd. Om arbetet berör en fastighet som tillhör någon annan, skall du alltid underrätta fastighetsägaren innan arbetena påbörjas. Om fisket kan skadas (grumlingar ut i vattendrag etc) skall du anmäla de planerade arbetena till länsstyrelsen innan arbetena påbörjas. Vid rensning av diken på skogbruksmark bör du kontakta skogsstyrelsen för samråd om vilka åtgärder som du kan göra för att minimera negativa konsekvenser för miljön. Observera att rensningsåtgärder utan tillstånd inte får ske i naturliga bäckar. Om rensningarna beräknas bli omfattande, och/eller medföra negativa konsekvenser för miljön, bör kontakt tas med länsstyrelsen eftersom tillstånd för åtgärderna kan krävas. Om tveksamhet råder över åtgärdernas konsekvenser rekommenderas alltid kontakt med länsstyrelsen. Om rensningarna på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000 område krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Tillståndspliktig markavvattning genom dikning.

Ansökan om tillstånd till markavvattning

Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen. Ansökan om markavvattning ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av

 • Syftet med åtgärden
 • Fastighetsbeteckning
 • Dikenas djup, bredd och totala längd
 • Beskrivning av det berörda området
 • Förslag till åtgärder för att begränsa skador på natur och miljö
 • Översiktskarta (topografisk karta)
 • Detaljkarta (ekonomiska karta) med dikessystem inritat
 • Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap 4-6 §§ miljöbalken (gäller inte för markavvattningar vars miljöpåverkan är utan betydelse, kontakta Länsstyrelsen om du är osäker)
 • Uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken har iakttagits
 • Förslag till hur verksamheten ska kontrolleras

I vissa fall ska en ansökan om markavvattning prövas av Mark-och miljödomstolen.

Prövningen är förenad med en avgift som är kopplad till dikeslängden. Dikningsavgiften ska betalas innan ansökan behandlas av myndigheten.