Dammsäkerhet

Huvuddelen av de dammar som kan medföra stora konsekvenser vid en olycka används för vattenkraftproduktion, men det finns även dammar vid gruvindustrins anrikningsverk.

Dammägarna har ansvaret för att bedriva egenkontroll för att upptäcka och åtgärda eventuella svagheter och förbättra dammsäkerheten. De klassar sina dammar utifrån tänkbara konsekvenser vid ett dammbrott enligt branschernas riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS respektive Gruv-RIDAS). Dessa riktlinjer anger även hur egenkontrollen ska bedrivas.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av egenkontrollen för att säkra att den uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. Dammägarna skickar årsrapporter om dammsäkerheten till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen rapporterar i sin tur till Svenska Kraftnät som ansvarar för arbetet med dammsäkerhet på nationell nivå.