Seveso

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Lag 1999:381, förordning 2015:236, föreskrift MSBFS 2015:8). Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU:s Seveso III-direktiv. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor. I Västerbottens län finns för närvarande 12 anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Vilka omfattas?

Det är mängden farliga ämnen som finns eller kan förekomma vid en anläggning som avgör om den omfattas av lagen eller inte. Anläggningarna delas in i två grupper, högre och lägre kravnivån, där anläggningarna i den högre kravnivån hanterar större mängder farliga ämnen än de i den lägre kravnivån. Anläggningarna i den högre kravnivån får därmed större skyldigheter om säkerhet och beredskap enligt lagstiftningen.  I bilagan till Sevesoförordningen finns en förteckning över farliga ämnen och gränser för vilka mängder av farliga ämnen som omfattas. Sevesoverksamheter på den högre kravnivån omfattas av krav på säkerhetsrapport, intern plan för räddningsinsatser och tillstånd enligt miljöbalken. För Sevesoverksamheter på den lägre kravnivån krävs anmälan till länsstyrelsen och ett handlingsprogram samt ett säkerhetsledningssystem.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) hemsida finns mer information om Sevesodirektivet, införandet i svensk lagstiftning, skyldigheter för verksamhetsutövare, vägledningsmaterial med mera.

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av de 12 Sevesoanläggningar som finns i länet. Tillsynen utgår från de krav som ställs i Sevesolagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar. Tillsynen sker i samverkan med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i kommunen där anläggningen ligger. Inom Länsstyrelsen har miljöenheten huvudansvaret för tillsynen av de berörda anläggningarna enligt Sevesolagstiftningen. Länsstyrelsens krisberedskapsgrupp ansvarar för tillsynen av kommunerna och kommunernas räddningstjänster enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Datum för våra senaste tillsynsbesök kan du se här.