Vindkraft

För att anlägga och driva vindkraftverk krävs tillstånd för större anläggningar. Storleken bedöms utifrån antalet vindkraftverk och höjd på verken.
Vy från vindkraftsanläggningen Bliekevare i Dorotea kommun

Tillståndsplikt

För att anlägga och driva vindkraftverk krävs tillstånd för större anläggningar. Storleken bedöms utifrån antalet vindkraftverk och höjd på verken. För en beskrivning om var gränsen går mellan tillståndspliktig och anmälningspliktig och för när det krävs bygglov kan du läsa vidare på Vindlov.se.

Vid tillståndsprövning är det Länsstyrelsen som prövar ansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken. Innan dess ska dock en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram enligt 6 kapitlet miljöbalken. Se länken till höger med Länsstyrelsens information om tillståndsansökan för beskrivning av tillståndsprocessen för miljöfarlig verksamhet. Vid närmare frågor är du välkommen att ta kontakt med någon av våra handläggare.

Tillsyn

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen över större anläggningar, medan kommunerna har tillsynsansvar över mindre anläggningar. Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta tillsynen för större anläggningar till kommunen. Mer information om tillsyn finns via länken till höger.

Vindbruk i Västerbotten län

Läs mer om vindkraftsutbyggnaden i länet här