Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Tillsynsmyndigheter ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av balken. Det finns centrala, regionala och kommunala tillsynsmyndigheter. Länsstyrelsens tillsyn av miljöfarlig verksamhet omfattar 26 A-anläggningar och 46 B-anläggningar. Länets kommuner har tillsynsansvaret för övriga anläggningar.

​​Vi samordnar tillsynen

Länsstyrelsen har också ett ansvar för att samordna tillsynen inom länet. I fältet till höger kan du hitta länkar till miljöbalken, där 26 kap handlar om tillsyn, och förordningen om tillsyn enligt miljöbalken.

Tillsynsvägledning

I högerspalten finns Länsstyrelsens tillsynsvägledningsplan för åren 2016-2018. Syftet med planen är att tydliggöra de tillsynsvägledande aktiviter som Länsstyrelsen avser att genomföra under 2016-2018. Aktiviteterna delas in med utgångspunkt i tillsynsvägledningens tre delar:

- Samordning av operativ tillsyn

- Stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna

- Utvärdering och uppföljning av operativ tillsyn